မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Green City) အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္

မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ကို အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Green City)အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္  ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီ (၆)ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စာတမ္းျပဳစု ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္ေမာင္းက Tomorrowအား ေျပာၾကားသည္။

“ဘက္ေပါင္းစုံကေန အႀကံဉာဏ္ေတြယူၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာတမ္းေတြ ျပဳစုၿပီး စာတမ္းဖတ္ပြဲ ျပဳလုပ္မယ္၊ က႑အလုိက္ေပါ့ အဓိကက်တဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဧရိယာ အတြင္းက ေျမယာေတြကုိ စည္းကမ္း ႏွင့္အညီ အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿပီးေတာ့ အိမ္ယာမဲ့ေတြ အတြက္ ေနရာခ်ထား ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႏွစ္ (၃၀) စီမံကိန္းေတြမွာ ပါရွိတဲ့ ဇုန္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ Long Term အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ကုိက္ညီတဲ့ အိမ္ယာေတြ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ စာတမ္းေတြ ျပဳစုၿပီး လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုျပင္ ျပင္သစ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ AFDမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရး စနစ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၃)သန္းခန္႔ႏွင့္ မႏၲေလး ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရမရရွိေသးေသာ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ အတြက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICAမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း (၂၀)ခန္႔ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပင္သစ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ FASEPတုိ႔သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ေရွ႕လာမည့္ အနာဂါတ္ ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ စာတမ္းမ်ား ေကာက္ယူ၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁.၃)သန္း ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ နညး္ပညာမ်ား ကူညီ ေထာက္ပ့ံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ေရွ႕လာမယ့္ အနာဂတ္ Road Tomorrow Dayကုိ Green City ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္လုိ႔မရဘူး ဘက္ေပါင္းစုံက အျမင္သေဘာထား အႀကံျပဳခ်က္ေတြ လုိအပ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဟာ ပထမဆုံး ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးထားၿပီး လုပ္ကုိင္မယ့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစုံက အႀကံဉာဏ္ေတြနဲ႔ လုပ္ကုိင္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဓိကက်တဲ့ ေငြေၾကး ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စည္ပင္က ၀င္တဲ့ေငြနဲ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Green City) အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေခါင္းစဥ္ (၅)ခုျဖင့္ စာတမ္းျပဳစု ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ လုပ္တာေတြ လုပ္ေနသလုိ အခု ဒီကိစၥမွာ AFDရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကုိလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေကာ္မတီ၀င္ (၁) ဦးထြန္းၾကည္က Tomorrowအား ေျပာၾကားသည္။

အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Green City) အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပေနရာ အသုံးျပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပ စိမ္းလန္းစုိေျပေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕တြင္းေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ေရလွ်ံမႈ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား အေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြႏိုင္စစ္

Category: 

Share