ျပည္ပ အေျခစိုက္ ရုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မႈ အစီစဥ္မ်ား MNTVတြင္ အခမဲ့ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ေပးမည့္ MNTV အခမ့ဲ ရုပ္သံလိုင္း အေနျဖင့္ ျပည္ပ အေျခစိုက္ နာမည္ႀကီး ရုပ္သံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ MNTV ရုပ္သံလိုင္းမွာ Infortainment TV Channel အျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ကာ Media Partnership လုပ္ငန္း သေဘာ သဘာ၀အရ MNTV၏ ရုပ္သံ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ NHK ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Cartoon Clubတို႔မွ ရိုက္ကူးထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျဗိတိန္ အေျခစိုက္ BBC ရုပ္သံလိုင္း၊ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္မွ ရိုက္ကူးထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္း ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု လက္ရိွ အေနျဖင့္ MNTV ရုပ္သံလိုင္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသၾကီး  တို႔တြင္ ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရုပ္သံလိုင္းအား အခမဲ့ ရုပ္သံလိုင္း အျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အနီး ၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ ျပသႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ စာနယ္ဇင္းရွင္းပြဲအား Sky Star ဟိုတယ္တြင္ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။

 

Category: 

Share