ယခင္ အစိုးရမ်ား လက္ထက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမဧက ၄ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္အား လုပ္ငန္းရွင္ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ကို လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳခဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း မ်ားႏွင့္ ပလပ္ေျမ ဧက ၄ သန္း ၈ သိန္းေက်ာ္အား ယခင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းရွင္ ေျခာက္ေထာင္ ခန္႔ကို တစ္ဦးလွ်င္  ေျမဧက ၇၀၀ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဗဟို ေျမယာ ေကာ္မတီက အစ ဒီေန႔အထိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း၊ ပလပ္ေျမေတြကို အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြကို ခ်ထားေပးခဲ့ပါ တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အတိုခ်ဳပ္ တင္ျပရရင္ စုစုေပါင္း ေျမ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ခ်က္ အရ ေျမ ဧက ၄ သန္းနဲ႔ ၈ သိန္းေက်ာ္ကို လူဦးေရ ၆၀၀၀၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ပါရင္ ပါပါလိမ့္မယ္။ ျပန္ လည္ၿပီးေတာ့ ခြဲေ၀ေပးတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုံးသပ္ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေယဘုယ် ျပန္လည္ သုံးသပ္လုိ႔ ရွိရင္ လူတစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္တိုင္းကို ဧက ၇၀၀ ေလာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းေျမဧက ၄ သန္း ၈ သိန္းေက်ာ္ တို႔အား ၁၉ ႏွစ္ အတြင္း လူတစ္ဦးလွ်င္ ေျမဧက ၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္အား အက်ိဳးျပဳမႈ အားနည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (MICCT) တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂ္ၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ အခမ္းအနားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက စီးပြားေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႔ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ရွင္းလင္းစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႔ဆက္ လုပ္  ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္ တြင္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ မ်ားအား ငွားရမ္း လုပ္ ကိုင္မည္ ဆိုပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလ အပိုင္းအျခား အရ ပထမႏွစ္ ၅၀ ႏွင့္ ဒုတိယ ၁၀ ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ကို ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္အား ျပ႒ာန္း ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသည့္ အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား အားလုံး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား ေပးသည့္ အခါတြင္ လည္းေကာင္း အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ မ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းၿပီး ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုိလူသစ္

Category: 

Share