ကမၻာ႔တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအရွိဆံုး(၁၀)ႏိုင္ငံ

၁။   အိုက္စလန္
အလြန္လွပေသာ ေရကန္မ်ား၊ ေရတံခြန္မ်ားႏွင့္ ႏွင္းေတာင္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္းမွာ ၁.၁၈၉ ရွိေသာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အရွိဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရသည္။

၂။   ဒိန္းမတ္
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အလြန္လွပခမ္းနားေသာ သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ပန္းၿခံႏွင့္ အလြန္လွပေသာ ျမစ္ မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ လည္ပတ္သင့္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဒိန္းမတ္သည္ ေရွးေဟာင္း သမိုင္းအေမြအႏွစ္ အေျမာက္အျမားရွိေသာ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္၀န္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ယေန႔တိုင္ လံုၿခံဳမႈ အရွိဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္း ၁.၁၉၃ ရွိေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

၃။  ၾသစႀတီးယား
ဗဟိုဥေရာပရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ ၈ ခုရွိကာ ျပည္တြင္း လူတစ္ဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၀၃၁ ရွိသည္။ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အၫႊန္းကိန္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္တြင္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္းမွာ ၁.၂၀၀ တြင္ရွိသည္။

၄။   နယူးဇီလန္
ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ အလြန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ကၽြန္းႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္းမွာ ၁.၂၃၆ ရွိသည္။ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမွာ မွ်ေခ်ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဥေရာပ၊ မာအိုရီ၊ အာရွ၊ ပစိဖိတ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ လက္တင္ႏွင့္ အာဖရိကလူမ်ိဳးစုမ်ားလည္း ေနထိုင္သည္။
၅။   ဆြစ္ဇာလန္
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ အလြန္လွပေသာ ေတာေတာင္ ေရေျမ႐ႈခင္းမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့လွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမွာ ျမင့္မားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္းမွာ ၁.၂၅၈ ရွိေသာေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။

၆။   ဖင္လန္
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာဒစ္တိုင္းျပည္ျဖစ္ေသာ ဖင္လန္သည္ ဥေရာပ၌ အ႒မေျမာက္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၅.၅ သန္းရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္းမွာ ၁.၂၉၇ ရွိသည္။

၇။  ကေနဒါ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫႊန္းကိန္းမွာ ၁.၃၀၆ သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံမွာ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀ၿပီး လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံု ေနထိုင္သည္။

၈။   ဂ်ပန္
နည္းပညာ အလြန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ကၽြန္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေရွ႔ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဒသမေျမာက္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၂၆ သန္းရွိသည္။ ျပည္တြင္း လူတစ္ဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ တတိယေျမာက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘက္တြင္ ပဥၥမေျမာက္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေအးခ်မ္းၿပီး လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

၉။   ဘယ္လ္ဂ်ီယံ
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္းမွာ ၁.၃၅၄ ရွိၿပီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံသည္ ပထမကမၻာစစ္အတြင္းက ဥေရာပ၏ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

၁၀။   ေနာ္ေ၀
ေနာ္ေ၀သည္ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၄၈.၇၄၇ ရွိၿပီး လူဦးေရမွာ ၅ သန္းေက်ာ္သာရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္း ၁.၃၇၁ ရွိသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း လူတစ္ဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမွာ ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳေျမာက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

 

Category: 

Share