ရဲအားလံုး အလုပ္မွထြက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ၿမိဳ႔

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ရွိ ဘန္ကာေဟးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႔ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ အဆင္မေျပမႈ မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႔ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔အားလံုး အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားသျဖင့္ ဥပေဒကို လိုက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မရွိေသာၿမိဳ႔အျဖစ္ ရွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ ႏုတ္ထြက္စာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႔ေတာ္ေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေသာ၊ မမွန္ကန္ေသာအရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ေစခုိုင္းေသာေၾကာင့္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ေသာအရာမ်ားတြင္ အျခားေသာၿမိဳ႔ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို စံုစမ္းေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။ ခိုင္းေစခ်က္ကို ျငင္းဆန္းလွ်င္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ထိုၿမိဳ႔၏ ရဲတပ္ဖဲြ႔အႀကီးအကဲႏွင့္ ၄င္း၏လက္ေထာက္မ်ားကလည္း ယခုလို အားလံုးႏုတ္ထြက္ရမႈသည္ ထိုၿမိဳ႔၏ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၏ မမွန္မကန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဟုဆိုသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ကမူ ႏုတ္ထြက္သြားသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႔ေတာ္ေကာင္စီကို အသိေပးျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္မ်ားကမူ မွတ္ခ်က္အနည္းငယ္ႏွင့္ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

Category: 

Share