ဖဲြ႕စည္းပံုပ်က္ေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ - ေနဘုန္းလတ္

အစိုးရသစ္ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အသစ္ဟာ ၂၀၁၆ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁/၂၀၁၆) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒေတြထဲက နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၄ ကို ျပင္ဆင္ အစားထိုးတဲ့ ကိစၥပါလာပါတယ္။ အဲဒီနည္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၄ မွာ ပါတာက “ေကာ္မတီ၀င္၊ ခ႐ိုင္သို႔ မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ကတိသစၥာျပဳ၍ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ေန႔ရက္ မတုိင္မီအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္”လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဒ္မကုိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/ ၂၀၁၆)  အရ  ျပင္လိုက္တာက “ေကာ္မတီ၀င္၊ ခ႐ိုင္သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္”လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီပုဒ္မနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တို႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုေတြကို အရင္နားလည္ထားဖို႔ လိုပါလိ့မ္မယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္း တစ္တုိင္းလံုး (ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္) နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ စည္ပင္သာယာဥပေဒကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒလို႔ေခၚၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းက (၃၃ၿမိဳ႕နယ္)နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒလို႔ ေခၚပါတယ္။ နယ္စပ္စည္ပင္လို႔ေခၚတဲ့ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ျပင္ပက ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းက (၃၃ ၿမိဳ႕နယ္)ထဲက စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပံုေတြနဲ႔  မတူညီပါဘူး။ အခုဒီေနရာမွာ အထူးအေလးေပး တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေတြနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ဆိုရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ခ႐ိုင္ေလးခုမွာ ခ႐ိုင္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအသီးသီးနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ထဲက ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအသီးသီးဆိုၿပီး ပါ၀င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို ေကာ္မတီ၀င္ကိုးဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဥကၠ႒၊ အစိုးရအဖြဲ႕က ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးသူ ေကာ္မတီ၀င္ေလးဦး (အဲဒီေလးဦးထဲက ႏွစ္ဦးက အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေနရာကို ယူပါတယ္)၊ ခ႐ိုင္တစ္ခုမွ တစ္ဦးစီနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သူ ေကာ္မတီ၀င္ ေလးဦးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္သူျဖစ္လို႔ ခန္႔အပ္ ငါးဦး၊ ျပည္သူမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သူ ေလးဦးလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သူ နည္းေနၿပီး ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေနရာေတြကို ခန္႔အပ္ေတြကပဲ ယူထားတာကို သတိျပဳရပါမယ္။ ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေတြကိုေတာ့ ေကာ္မတီ၀င္ ငါးဦးစီနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သူ သံုးဦး (ရပ္မိရပ္ဖ-၁၊ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္-၁၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္း၀င္-၁)နဲ႔ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သူသံုးဦး၊ ခန္႔အပ္သူႏွစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့ေတာ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သူေတြကို ေရတြက္ၾကည့္တဲ့အခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွာ ေလးဦး၊ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္မွာ ၁၂ ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၉၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁၅ ဦး ရွိတယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္က ေကာ္မတီ၀င္ေတြကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပံုကေတာ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာလို အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္သူတုိင္း မဲေပးရတာ မဟုတ္ဘဲ တစ္အိမ္ေထာင္ တစ္ေယာက္စနစ္နဲ႔ မဲေပးေရြးေကာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁/၂၀၁၆)အရ ျပင္လိုက္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၄ ကိစၥကို ျပန္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ အရင္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေနအထားအရ ေကာ္မတီ၀င္အဆင့္ဆင့္ဟာ ေနာက္ေကာ္မတီ၀င္ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၿပီးသည္အထိ တာ၀န္ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေကာ္မတီေတြထဲမွာပါတဲ့ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူေတြ အားလံုးဟာ ေနာက္ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ တက္လာသူေတြကို တာ၀န္ေတြ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးမွ ထြက္သင့္တယ္ ဆိုတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒီပုဒ္မအရေတာ့ ေရြးေကာက္ခံေတြေရာ၊ ခန္႔အပ္ေတြပါေနာက္ ေကာ္မတီေတြ ေပၚလာတဲ့အထိ ဆက္လက္တာ၀န္ယူရမယ့္ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္လိုက္တ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ အေနအထားက တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားပါတယ္။ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သက္တမ္းအတိုင္း ျဖစ္သည္လို႔ ဆိုလိုက္တဲ့အတြက္ အဲဒီအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထြက္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ ျမႇာက္ခဲ့ေသာ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁၅ ဦး စလံုးဟာ အလိုလိုေနရင္း တာ၀န္က ရပ္ဆုိင္းသြားရပါေတာ့တယ္။ ေရြးေကာက္ခံ ၁၁၅ဦးကို ခန္႔အပ္ခံရသူ တစ္ဦးက ျဖဳတ္လိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ မျဖစ္သင့္တဲ့ အစဥ္အလာတစ္ခုပါ။ နည္းဥပေဒေတြကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕က တုိက္႐ိုက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကလည္း စဥ္းစားစရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါပဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒထဲက အခန္း(၂) ပုဒ္မ(၁၀)ကို ကုိးကားၿပီး နည္းဥပေဒဟာ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေနလို႔ ျပင္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျဖရွင္းပါတယ္။ အခန္း (၂)ပုဒ္မ (၁၀)မွာ ေရးထားတာက “ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သက္တမ္းအတုိင္း ျဖစ္သည္”လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  အခန္း(၁) ပုဒ္မ(၂) ပုဒ္မခြဲ(ဆ)မွာ “ေကာ္မတီဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို ဆိုသည္”လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတာေၾကာင့္ ပုဒ္မ(၁၀)ဟာ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဥပေဒကိုက လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနတာပါ။ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ အေနနဲ႔ ေနာက္ေကာ္မတီ၀င္ေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခ်ိန္အထိ တာ၀န္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကို ဥပေဒထဲမွာ ထည့္ထားလုိက္ရင္ အခုလိုမ်ဳိး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အေနနဲ႔ နည္းဥပေဒကို ျပင္ၿပီး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ေကာ္မတီ၀င္ေတြကို ျဖဳတ္ပစ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၆၁၊ ပုဒ္မ ခြဲ(က)နဲ႔(ခ)တို႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတတို႔ရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေရးထားတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ (က) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတတို႔၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္ ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္။ (ခ) ယင္းရာထူးသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားအတုိင္းပါပဲ စည္ပင္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ ေကာ္မတီ၀င္ေတြဟာ သက္တမ္းကုန္ေပမယ့္လည္း ေနာက္ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံၿပီးသည္အထိ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ အျဖစ္သင့္ဆံုး အေနအထားတစ္ခုပါပဲ။

အခု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပကတိအေနအထားကို ျမင္သာေအာင္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၆)ကို ထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အထက္မွာေျပာခဲ့သလို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁၅ ဦး တာ၀န္ကေန နားသြားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္နဲ႔ ခန္႔အပ္ေကာ္မတီ၀င္ေလးဦး စုစုေပါင္း ငါးဦးသာရွိေနၿပီး ေရြးေကာက္ခံ ေကာ္မတီ၀င္ေလးဦး လစ္လပ္ေနပါတယ္။ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ေရြးေကာက္ခံ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁၁ ဦး လစ္လပ္ေနပါတယ္။ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ဥပေဒထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေကာ္မတီ၀င္ ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမယ္လို႔ဆိုထားတဲ့အတြက္ အခု ငါးဦးတည္းရွိတဲ့ အဖြဲ႕ဟာ ေကာ္မတီလို႔ေတာင္ အမည္တပ္လို႔မရတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ခန္႔အပ္ေကာ္မတီ၀င္ ေလးဦးနဲ႔ ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ စည္ပင္သာယာေရးဌာန အသီးသီးက ဌာနမွဴးေတြ၊ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြပဲ ရွိတာေၾကာင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အပိုင္းမွာ လစ္ဟာမႈေတြ ရွိလာေနတာကို ႀကံဳေတြ႕လာရပါတယ္။ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ EO လို႔ ေခၚတဲ့ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြမ်ားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စား တာ၀န္ယူရတဲ့ ေရြးေကာက္ခံေကာ္မတီ၀င္ေတြ လစ္လပ္ေနျခင္းဟာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ လစ္ဟာမႈေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစတာကို မလိမ္မညာဘဲသံုးသပ္ရင္ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ေျပာခ်င္တာက ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အျပည့္မရွိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး အဲဒီအေျခအေနနဲ႔ သြားေနတာ ေမလက စတယ္ဆိုရင္ အခုဆို ၇ လခန္႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒထဲက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကေန ျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ စည္ပင္ဥပေဒထဲက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပင္စရာရွိတာေတြကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အျမန္ဆံုး က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲမွာ ျဖစ္သလို၊ ရွိရင္းစဲြ ဌာနေတြကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရမယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ေျပာခဲ့တာကို ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ႀကိဳဆိုရမယ့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္သလို ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိမိမိ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥပေဒထဲက အေရးတႀကီး ျပင္သင့္တာေတြကိုျပင္ၿပီး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အျမန္ဆံုး က်င္းပႏုိင္ဖို႔ကလည္း လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ပါတယ္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျမတ္ႏိုးပါ။
ၪာဏ္ပညာကုိ တန္ဖိုးထားပါ။
အႏုပညာကုိ ခံစားတတ္ပါေစ။

ေနဘုန္းလတ္

Category: 

Share