အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အင္အား အဆင့္အတန္း

Global Fire Power (GFP) မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၁၂၆ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ စစ္အင္အားကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏုိင္ငံ ၉ ႏုိင္ငံပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာ့စစ္အင္အားအႀကီးဆုံးတြင္ အဆင့္ ၃၃ ရွိကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင့္ ၄ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စာရင္းတြင္ ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ အေရွ႕တီေမာကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမထားေပ။

၁။ အင္ဒုိနီးရွား (ကမၻာ့အဆင့္ ၁၄)
အင္ဒုိနီးရွား(ၾကည္း)တြင္ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္မႈထမ္း ၄၇၆ဝဝဝ ရွိၿပီး အရန္စစ္မႈထမ္းအင္အား ေလးသိန္းရွိသည္။ တင့္ကား ၄၆၈ စီး၊ သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္ ၁ဝ၈၉ စီး၊ ယာဥ္တင္အေျမာက္ ၃၇ လက္၊ အေျမာက္ႀကီးအလက္ ၈ဝ၊ ဘက္စုံသုံးဒုံးပစ္စနစ္ ၈၆ ခု ရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ ေလယာဥ္စုစုေပါင္း ၄၅ဝ စီး၊ တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ၾကား ျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္ ၃ဝ၊ အျခားတုိက္ေလယာဥ္ ၅၂ စီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ ၁၈၇ စီး၊ အေမာင္း သင္ေလယာဥ္ ၁ဝ၄ စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၄ စီး၊ တုိက္ခုိက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ၅ စီးရွိသည္။ ေရတပ္တြင္ စုစုေပါင္း စစ္ေရယာဥ္ ၁၇၁ စီး၊ ဖရီးဂိတ္တုိက္ယာဥ္ ၆ စီး၊ ပင္လယ္သြားေကာ့ဗက္တုိက္ ယာဥ္ ၂၆ စီး၊ ေရငုတ္သေဘၤာ ၂ စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္တုိက္ယာဥ္ ၂၁ စီး၊ မုိင္းရွင္းမုိင္းခင္းယာဥ္ ၂ စီးရွိသည္။

၂။ ဗီယက္နမ္ (ကမၻာ့အဆင့္ ၁၇)
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က အဆင့္ ၃ တြင္ရွိေသာ ဗီယက္နမ္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ (၂) သုိ႔ တက္လာသည္။ တုိက္ခုိက္ေရး စစ္သည္ ၄၁၂ဝဝဝ ဦးရွိၿပီး ၾကည္းတပ္တြင္ တင့္ကား ၁၄၇ဝ၊ သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္ ၃၁၅ဝ စီး၊ ယာဥ္တင္အေျမာက္ ၅၂၄ လက္၊ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္ ၂၂ဝဝ လက္ႏွင့္ ဘက္စုံသုံးဒုံးပစ္စနစ္ ၁၁ဝဝ ရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္ ၂၁၇ စီး၊ ေျမျပင္တုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္ ၂၁၇ စီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၁၄၇ စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၂၆ စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၄ဝ စီးႏွင့္ တုိက္ခုိက္ ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၂၅ စီးရွိသည္။ ေရတပ္တြင္ စုစုေပါင္း စစ္ေရယာဥ္ ၆၅ စီးရွိၿပီး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ၇ စီး၊   ပင္လယ္သြား အျမန္တုိက္ယာဥ္ေကာ့ဗက္ ၉ စီး၊ ေရငုတ္သေဘၤာ ၂ စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္တုိက္ယာဥ္ ၂၃ စီး၊ မုိင္းစစ္ဆင္ေရး ေရယာဥ္ ၈ စီး ရွိသည္။

၃။ ထုိင္း (ကမၻာ့အဆင့္ ၂ဝ)
၂ဝ၁၅ က အဆင့္ ၂ ရွိေသာ ထုိင္းသည္ ၂ဝ၁၆ တြင္ အဆင့္ ၃ သုိ႔ က်သြားသည္။ ထုိင္းတပ္မေတာ္တြင္ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သည္ ၃ဝ၆ဝဝဝ၊ တင့္ကား ၇၂ စီး၊ သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္ ၂၆၁၄ စီး၊ ယာဥ္တင္အေျမာက္ ၂၆ လက္၊ ယာဥ္ဆြဲအေျမႇာက္ ၆၉၅ လက္၊ ဘက္စုံသုံးဒုံးစနစ္ ၁၃ ခုရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ စုစုေပါင္းေလယာဥ္ ၅၇၃ စီးရွိၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္ ၁၇၁ စီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၂၇၂ စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၁၄၆ စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၂၄၄ စီး၊ တုိက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၇ စီး ရွိသည္။ ေရတပ္တြင္ စုစုေပါင္းစစ္သေဘၤာ ၈၁ စီးရွိၿပီး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီး၊ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ၁၂ စီး၊ ပင္လယ္သြား အျမန္ တုိက္ယာဥ္ေကာ့ဗက္ ၅ စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္တုိက္ယာဥ္ ၂၇ စီးႏွင့္ မုိင္းမုိင္းရွင္းေရးယာဥ္ ၇ စီးရွိသည္။

၄။ ျမန္မာ (ကမၻာ့အဆင့္ ၃၃)
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွအဆင့္ ၇ တြင္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၄ အထိ တက္လာသည္။ ကမၻာ့အဆင့္တြင္လည္း အဆင့္ ၄၄ မွ ၃၃ သုိ႔ တက္လာသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သည္ ၄ဝ၆ဝဝဝ၊ တင့္ကား ၅၆၉ စီး၊ သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္ ၁၃၅၈ စီး၊ ယာဥ္တင္အေျမာက္ ၁ဝ၈ လက္၊ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္ ၈၈၄ လက္ႏွင့္ ဘက္စုံသုံးဒုံးပစ္စနစ္ ၁ဝ၈ ခုရွိ သည္။ ေလတပ္တြင္ စုစုေပါင္း ေလယာဥ္ ၂၃၅ စီးရွိၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္ ၅၆ စီး၊ ေျမျပင္တုိက္ခုိက္ေရး ေလယာဥ္ ၇၇ စီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၁ဝ၁ စီး၊ အေမာင္း သင္ေလယာဥ္ ၄၄ စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၈၇ စီးႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ၉ စီးရွိသည္။ ေရတပ္တြင္ စုစုေပါင္းစစ္ေရယာဥ္ ၁၅၅ စီးရွိၿပီး ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ၅ စီး၊ ပင္လယ္သြားအျမန္တုိက္ယာဥ္ ေကာ့ဗက္ ၃ စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့့္တုိက္ယာဥ္ ၃၃ စီးႏွင့္ မုိင္းစစ္ဆင္ေရး ယာဥ္ တစ္စီးရွိသည္။ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ စစ္အင္အားမွာ ကမၻာ့အဆင့္ ၅၂ တြင္ရွိသည္)

၅။ မေလးရွား (ကမၻာ့အဆင့္ ၃၄)
တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္း ၁၁ဝဝဝဝ ဦး၊ အရန္စစ္မႈထမ္း ၂၉၆၅ဝဝ ဦးရွိၿပီး ၾကည္းတပ္တြင္ တင့္ကား ၇၄ စီး၊ သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္ ၁၃၁၈ စီး၊ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္ ၁၈၄ လက္ႏွင့္ ဘက္စုံသုံးဒုံးပစ္စနစ္ ၅၃ ခု ရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ ေလယာဥ္ ၂၁၇ စီးရွိၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္ ၄၂ စီး၊ ေျမျပင္ တုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္ ၅၅ စီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၉၅ စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၅၉ စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၇၉ စီးရွိသည္။ ေရတပ္တြင္ စုစုေပါင္း စစ္ေရယာဥ္ ၆၁ စီးရွိၿပီး ဖရီးဂိတ္တုိက္သေဘၤာ ၂ စီး၊ ပင္လယ္သြား အျမန္တုိက္ယာဥ္ေကာ့ဗက္ ၆ စီး၊ ေရငုတ္သေဘၤာ ၂ စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္ တုိက္ယာဥ္ ၃၅ စီးႏွင့္ မုိင္းစစ္ဆင္ေရးယာဥ္ ၄ စီးရွိသည္။

၆။ ဖိလစ္ပုိင္ (ကမၻာ့အဆင့္ ၅၁)
တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္း ၂၂ဝဝဝဝ ဦးႏွင့္ အရန္စစ္မႈထမ္း ၄၃ဝဝဝဝ ဦးရွိသည္။ ၾကည္းတပ္တြင္ တင့္ကား ၄၅ စီး၊ သံခ်ပ္ကာတုိက္ေလယာဥ္ ၇၇၈ စီးႏွင့္ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္ ၂၇ဝ လက္ရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ တုိက္ေလယာဥ္ ၈ စီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၉၅ စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၂၃ စီးႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ၈၃ စီးရွိသည္။ ေရတပ္တြင္ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာႀကီး ၃ စီး၊ ပင္လယ္သြားအျမန္တုိက္ယာဥ္ေကာ့ဗက္ ၁၁ စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္ တုိက္ယာဥ္ ၃၈ စီး ရွိသည္။

၇။ စင္ကာပူ (ကမၻာ့အဆင့္ ၆၄)
တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သည္ ၇၁၆ဝဝ ႏွင့္ အရန္စစ္မႈထမ္းအင္အား ၉၅ဝဝဝဝ ရွိသည္။ ၾကည္းတပ္တြင္ တင့္ကား ၂၁၂ စီး၊ သံခ်ပ္ကာ တုိက္ယာဥ္ ၂၁၉၂ စီး၊ ယာဥ္တင္အေျမႇာက္ ၄၈ လက္၊ ယာဥ္ဆြဲ အေျမာက္ ၂၆၂ လက္၊ ဘက္စုံပစ္ဒုံးစနစ္ ၁၈ ခုရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ စုစုေပါင္းေလယာဥ္ ၂၆၂ စီး၊ တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ တုိက္ေလယာဥ္ ၁၁၉ စီး၊ ေျမျပင္တုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္ ၁၁၉ စီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၆၃ စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၄၅ စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၇၁ စီး၊ တုိက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၁၇ စီးရွိသည္။

၈။ ကေမၻာဒီးယား (ကမၻာ့အဆင့္ ၈၈)
တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္း ၁၂၅ဝဝဝ ဦးႏွင့္ အရန္စစ္မႈထမ္းႏွစ္သိန္းရွိသည္။ တင့္ကား ၅၂၅ စီး၊ သံခ်ပ္ကာ တုိက္ယာဥ္အစီး ၃ဝဝ၊ ယာဥ္ဆြဲအေျမႇာက္ ၆ဝဝ လက္ရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၂၁ စီးႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၆ စီးရွိသည္။ ေရတပ္တြင္ ကမ္းေျခေစာင့္တုိက္ယာဥ္ ၂၆ စီးရွိသည္။

၉။ လာအုိ (ကမၻာ့အဆင့္ ၁၂၁)
တပ္မေတာ္တြင္ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သည္ သုံးေသာင္းႏွင့္ အရန္စစ္မႈထမ္းတစ္သိန္းရွိသည္။ ၾကည္းတပ္တြင္ တင့္အကား ၅၅ စီး၊ သံခ်ပ္ကာ တုိက္ယာဥ္ ၁၈၅ စီး၊ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္ ၁၄၉ လက္ရွိသည္။ ေလတပ္တြင္ စုစုေပါင္းေလယာဥ္ ၃၃ စီးရွိၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ ၁၈ စီးႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၅ စီးရွိသည္။ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေရယာဥ္မရွိ။

၁ဝ။ ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတုိ႔၏ စစ္အင္အားအဆင့္ အတန္းကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ

 

Category: 

Share