၁၂ ႏွစ္အတြင္း ကေလး ၅၀၀ ခန္႔ကို လိင္ေစာ္ကားမႈျပဳခဲ့သည့္ အိႏိ္ၵယအပ္ခ်ဳပ္သမား

အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႔မွ အသက္ ၃၈ ႏွစ္ရိွ အပ္ခ်ဳပ္သမားတစ္ဦးသည္ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကေလး ၅၀၀ ခန္႔ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း  ရဲထံ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦးကို ဗလကၠာရျပဳရန္ ႀကံစည္ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၄င္းအပ္ခ်ဳပ္သမားအား ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးစဥ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအပ္ခ်ဳပ္သမား ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းမွအိမ္သို႔ တစ္ဦးတည္းျပန္ေသာသူမ်ား အမ်ားစုျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားမွ အေရးယူခံရျခင္းမရွိခဲ့မႈအတြက္ အိႏိ္ၵယရဲတပ္ဖြဲ႔ကို တပ္လွန္႔လိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၉ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သူသည္ ထိုမိန္းကေလးငယ္မ်ားအား အ၀တ္အစားအသစ္၀ယ္ေပးမည္ဆိုေသာ မက္လံုးႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သားေကာင္မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲတိုက္မ်ားသို႔ ေခၚယူသြား ၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ေဆးေမးျမန္းစဥ္အတြင္း ထိုအပ္ခ်ဳပ္သမားက ၄င္းက်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေစာ္ကားခဲ့ဖူးသျဖင့္ ေထာင္ေျခာက္လက်ခံခဲ့ဖူးသည္သာရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Category: 

Share