ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ဧၿပီလအတြင္း လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ထားသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပုံတင္မ်ားခ်ထားေပးရန္ ဧၿပီလအတြင္း လူေတြ႕ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းပညာေရးမွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားတဲ့သူေတြကုိ ေနာက္လမွာ လူေတြ႕စစ္ေဆးဖို႔ရွိတယ္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးတဲ့ေန႔မွာ ေလွ်ာက္ထားသူ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ဖို႔လိုတယ္။ ျပီးရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီဖို႔လိုတယ္။ သတ္မွတ္ ထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမွပဲ ေလွ်ာက္ထားတာ ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ”ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ျပည္တြင္း(သုိ႔) ျပည္ပတစ္ခုခုမွ ပါရဂူဘြဲ႕(သုိ႔) ပညာေရးဘြဲ႕ ရရွိထားသူ၊ ဆရာအတတ္ပညာဆုိင္ရာ ဒီပလုိမာလက္မွတ္ ရရွိထားသူမ်ားအျပင္ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဆရာအတတ္ပညာရက္တုိသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ရရွိထားသူအစရွိသည့္ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမွသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည့္ ေက်ာင္း ဆရာမ်ားကုိသာ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မတုိင္မီ မွတ္ပုံတင္မ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒအရ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း လုိင္စင္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားမည့္ဆရာမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္လုိင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇင္မင္း

Category: 

Share