၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အားကစားကြင္း ၁၂ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား အနားယူအပန္းေျဖႏုိင္ရန္ အားကစားကြင္းအသစ္ ၁၂ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားဌာနမွ သိရသည္။

“၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အားကစားကြင္းသစ္ ၉ ကြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထဲမွာလည္း အားကစားကြင္း  ၁၂ ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု အဆိုပါဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း အားကစားကြင္းေပါင္း ၁၂၁ ခု ရွိၿပီး ပန္းၿခံစုစုေပါင္း ၆၂ ခုရွိကာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၅ ခု၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၉ ခု၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၄ ခုႏွင့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၄ ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။     

ကိုဇင္

Category: 

Share