ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပမည္

ပုဂၢလိပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳထားခ်က္မ်ားအား မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဆရာတို႔ေကာ္မရွင္က အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ဥပေဒ၊ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ တိဘက္လုိ႔ေခၚတဲ့ အသက္ေမြးဥပေဒ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဥပေဒေတြ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ တင္ျပၿပီးၿပီ။ အခုပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒ လုပ္ေနတယ္။ ဆရာတုိ႔က ဥပေဒေရးဆြဲတာမဟုတ္ဘဲ အႀကံေပးတာပါ။ တကယ့္ပုိင္ရွင္က လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ပါတယ္။ အခုပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒကုိ အႀကံျပဳသုံးသပ္ဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ထြက္ရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာသည္ဟု မယူဆေၾကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သင့္၊ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္က “ေကာ္မရွင္က ဥပေဒအရ တာ၀န္ေပးထားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၉ ခ်က္ထဲမွာ အက်ဥ္းသေဘာရွိေနတာကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေနာက္၀န္ႀကီးဌာနမွာ မူပုိင္းဆုိင္ရာ မူေဟာင္း၊ ဥပေဒေဟာင္းေတြကုိ အခုေခတ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ညီသလဲ၊ မူျပင္ဖုိ႔ လုိရင္လည္းျပင္ဖုိ႔ ေလ့လာေန တယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ရာထူးတုိးဖုိ႔ကိစၥက အစေပါ့”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။     

မင္းသီဟန္

 

Category: 

Share