ဂ်ဴပီတာၿဂိဳလ္ေပၚ၌ ကမၻာအရြယ္ရွိ ဆုိက္ကလုန္းမုန္တုိင္းႀကီးေတြ႕ရွိ

နာဆာမွ အာကာသယာဥ္တစ္စီးသည္ ဂ်ဴပီတာၿဂိဳလ္၏ ၀င္႐ုိးစြန္းေပၚတြင္ ကမၻာအရြယ္ရွိ ဆုိက္ကလုန္းမုန္တုိင္းႀကီးတစ္ခု ေရြ႕လ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွစ၍ ဂ်ဴပီတာၿဂိဳလ္ေပၚရွိတိမ္မ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနေသာ ဂ်ဴႏုိအာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရးယာဥ္ (Juno Probe)သည္ ဂ်ဴပီတာ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတုကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဂိဳလ္၏ ၀င္႐ုိးစြန္း၌ စုေ၀းေနေသာ ဆုိက္ကလုန္းမုန္တုိင္းမ်ားကုိ ေပါင္းၾကည့္လွ်င္ ကမၻာအရြယ္ပင္ရွိေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အႀကီးဆုံးဆုိက္ကလုန္းမုန္တုိင္းတစ္ခု၏ အခ်င္းမွာ ၈၇၀ မုိင္ပင္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေနစၾက၀ဠာအတြင္းရွိ အႀကီးဆုံးၿဂိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဂ်ဴပီတာကုိ အနီးကပ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဂ်ဴႏုိအာကာသစူးစမ္းကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဂ်ဴပီတာၿဂိဳလ္ေပၚ၌ ဆုိက္ကလုန္းမုန္တုိင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့႐ုံသာမက ေလထု အတြင္း၌လည္း အမုိးနီးယားဓာတ္ေငြ႕အေျမာက္အျမားကုိလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂ်ဴပီတာ၏ သံလုိက္စက္ကြင္းမွာ ကမၻာထက္ ၁၀ ဆမ်ားျပားၿပီး အခ်င္းမွာလည္း ကမၻာထက္ ၁၀ ဆရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

 

Category: 

Share