ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ သံုးေထာင္နီးပါးထြက္ရိွ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇံုမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အမိႈက္တန္ခ်ိန္သည္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ သံုးေထာင္နီးပါး ထြက္ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ သိရသည္။

“စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္နဲ႔ စက္မႈဇံုေတြကထြက္ရွိတဲ့ အမိႈက္က တစ္ရက္ကို တန္ခ်ိန္သံုးေထာင္နီးပါး ရွိပါတယ္။ အဲဒီထြက္ရွိလာတဲ့အမိႈက္ေတြနဲ႔ အမိႈက္သိမ္း၀န္ထမ္းေတြက မလံုေလာက္ေသးေတာ့ ပံုမွန္ထက္ ပိုလုပ္ရတာေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ယင္းဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူတစ္ဦးလွ်င္ ေန႔စဥ္ အမိႈက္ ၀ ဒသမ ၃၉၄ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် လူဦးေရခုနစ္ဦးရွိပါက တစ္ႏွစ္အတြင္း အမိႈက္တန္ခ်ိန္ တစ္တန္ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၁၆၉၀ တန္ရွိၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၁၅၆၃ တန္ရွိေနခဲ့ရာ ယခုအခါ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္သံုးေထာင္နီးပါးအထိ ရွိလာေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ သိရသည္။  

ကိုဇင္

 

Category: 

Share