ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ႏုိင္ငံျခားဧည့္၀င္ေၾကး တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ကိစၥ ေရွးေဟာင္းဥပေဒအရ ဒီဇင္ဘာလမွသာ စတင္ေကာက္ခံေတာ့မည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ႏုိင္ငံျခားဧည့္၀င္ေၾကးကုိ ယခုလအတြင္း တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းဥပေဒအရ ေျခာက္လႀကိဳတင္ အသိေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလမွသာ မူလရွစ္ေထာင္မွ တစ္ေသာင္းက်ပ္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕႐ုံးမွ သိရသည္။

“ေစတီေတာ္ကို ရည္မွန္းၿပီးေတာ့ လွဴဒါန္းထားတဲ့အလွဴေငြေတြနဲ႔ ဆုိင္ခန္းအျပင္ ဧည့္၀င္ေၾကးကေနရတဲ့ အလွဴေငြဆုိၿပီး ေစတီေတာ္မွာရတဲ့ေငြႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ေျခာက္လဆုိင္းငံ့လုိက္တယ္ဆုိတာကလည္း ႏုိင္ငံျခား ဧည့္၀င္ေၾကးကုိ ေျပာင္းလဲရင္ ေျခာက္လႀကိဳတင္အစီရင္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိလုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္တာပါ”ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕မွ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဧည့္၀င္ေၾကးႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၀င္ေငြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေငြမွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနေၾကာင္းသိရၿပီး ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမႈကုိ စီစဥ္ရျခင္းသည္ ျပန္အမ္းေငြအခက္အခဲရွိျခင္းအျပင္ ႏႈန္းထားသစ္ႏွင့္ ေကာက္ခံပါက အလွဴေငြပံုးအတြင္း ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ ၆ သိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ယင္းမွ ဧည့္၀င္ေၾကး ၅ ဘီလီယံခန္႔ ေကာက္ခံရရွိခဲ့သည္။

ယခင္က ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ႏုိင္ငံျခားဧည့္၀င္ေၾကးကုိ ေဒၚလာျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

            
ဇင္မင္း

 

Category: 

Share