အင္းစိန္ GTI ေက်ာင္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ သက္တမ္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ GTI စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းကို ဇြန္လမွစ၍ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈ စတင္မည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအရ သိရသည္။

“ဇြန္လအတြင္းမွာ အႀကီးစား မြမ္းမံသြားမယ္။ အေဆာက္အအံုကို ဒီဇင္ဘာအမီ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္။ သင္တန္းကာလ သံုးႏွစ္နဲ႔ GTI အသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ေပးမယ္။ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့ သိပၸံဘာသာတြဲ မည္သူမဆုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေလွ်ာက္ထားလို႔ရတယ္”ဟု စက္မႈလက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဂ်ာမနီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ GIZ တို႔ အပါအ၀င္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အင္းစိန္ GTI ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းပို႔ခ်မႈတို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ စုစုေပါင္းဘာသာရပ္ငါးခုမွ တစ္ခုစီကို သင္တန္းသားအေယာက္ ၄၀ ႏႈန္းနဲ႔ ငါးခုအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေခၚမယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြကို ေရးေျဖ ႏႈတ္ေျဖနဲ႔ အေဆာက္အအံု ဆံ့သေလာက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးျမင့္က ဆုိသည္။

အင္းစိန္ GTI ေက်ာင္းအား အႀကီးစား ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ ေငြက်ပ္ ၂ ဘီလီယံကို ႏုိင္ငံေတာ္က က်ခံသံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအမီ ဆရာ၊ ဆရာမ ၇၁၀ ဦးအား လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳသင္တန္းကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ ဘဲလင္းေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္တန္း ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္႐ိုးမ်ားကို အျခား GTI ေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ ပို႔ခ်သြားမည္ဟု သိရသည္။

မင္းသီဟန္

Category: 

Share