ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူအား အေရးယူႏိုင္ရန္ ANP ပါတီစီစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ေနရာရရွိသြားသည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)မွ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမသန္းအား ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ပါတီအေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ANP ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ဆုိတာက လစာသိန္း ၂၀ ရတယ္။ ကားသံုးစီးရတယ္။ ၀န္ႀကီးအိမ္ရာရတယ္။ အာဏာရွိတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီလုိ အေဆာင္အေယာင္ေတြနဲ႔ ရာထူးရဖုိ႔အတြက္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး ပါတီရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ကုိယ္က်ိဳးဆန္စြာ လုပ္သြားတာပါ။ ၿပီးေတာ့ သူအခုအႏုိင္ရရွိသြားတယ္ဆုိတဲ့ မဲေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက သူေတြမဲေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။USDP  ၊တပ္မေတာ္၊ NLD က မဲေတြနဲ႔ ႏုိင္သြားတာပါ။ ပါတီက မဲေၾကာင့္ ႏုိင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီက မဲေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ ဦးေအာင္၀င္းက အျပည့္အ၀ရရွိခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဖုိးမင္းကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ယင္းေနရာအစားထုိးရန္ ANP ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ပါတီအတြင္း မဲပုံးေထာင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္းက ၁၃ မဲျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဒုဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဦးေအာင္၀င္း၏ အမည္စာရင္းကုိ ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၆ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အစုိးရဖြဲ႕တုန္းကလည္း တစ္ခါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ANP ပါတီက အမ်ားဆုံးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အစုိးရဖြဲ႕ဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပါတီအေနနဲ႔ ၁/၂၀၁၆ ျဖစ္တဲ့ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အစုိးရဖြဲ႕ရင္ ANP ပါတီအေနနဲ႔ မည္သည့္ရာထူးကုိမွ မယူဘူးဟုဆုိတာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ရမ္းၿဗဲကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္က ပါတီရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ၀န္ႀကီးရာထူးကုိ ယူခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ အခု ေသခ်ာစနစ္တက်လုပ္ၿပီး ပါတီအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတာင္ ပါတီရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သူေတြရွိလုိ႔ အခု စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရ အဖြဲ႕က ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး အေရးယူမႈ လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္”ဟု ANP ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
ANP ပါတီအေနျဖင့္ ဒုဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ပါတီအတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္သူသည္ ပါတီအတြင္း CEC ျဖစ္ရမည္၊ သင့္ေတာ္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္းရွိရမည္၊ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိရမည္၊ ပါတီမွ ထုတ္ျပန္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ တိက်စြာ လုိက္နာရမည္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ေလးခ်က္ကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလးဦး ရွိေနသျဖင့္ ပါတီအတြင္း မဲပုံးေထာင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ ္ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသည့္သံုးဦးျဖစ္သည့္ ANP ပါတီမွ ဦးေအာင္၀င္း၊ ဦးျမသန္း ႏွင့္ NLD ပါတီမွ ဦးဖုိးျမတ္တုိ႔ အနက္ ဦးျမသန္းမွာ  ၁၉ မဲျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ေနရာရရွိသြားေၾကာင္း သိရသည္။ 

          
ပုိင္ေလး

Category: 

Share