ယခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဇူလုိင္လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလီယံေက်ာ္ရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဇူလိုင္လလယ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ သံုးလတာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ဇူလိုင္လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၉၃ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၆၈ ဒသမ ၅၂၅ သန္း ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိေဒၚလာ ၂၉၈၉ ဒသမ ၈၁၃ စီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇ ဒသမ ၄၈၀ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၁၇ဒသမ ၂၉၃ သန္း ( ၃ ဘီလီယံေက်ာ္)ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွသိရသည္။
“ဒီဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ သံုးလေက်ာ္မွာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏက အေမရိကန္ေဒၚလာသံုးဘီလီယံ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ လ်ာထားခ်က္က ေျခာက္ဘီလီယံျဖစ္ေပမယ့္ အခုမွသံုးလပဲရွိေသးတယ္ဆိုေတာ့ လ်ာထားခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလားအလာေကာင္းႏုိင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္”ဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ႏုိင္ငံမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၉၁ ဒသမ ၇၁ သန္း၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၀သန္းေက်ာ္၊ တတိယအမ်ားဆံုးမွာ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံျဖစ္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၈ ဒသမ ၁၀၇ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္က႑မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ လုပ္ငန္းမွာ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းျဖစ္ကာ တတိယအမ်ားဆံုးမွာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွသိရသည္။

ေခ်ာစု

 

Category: 

Share