အတိတ္၏ အရိပ္တေစၦမ်ားေၾကာင့္ သမိုင္းထဲတြင္ ပိတ္မိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ - လက္ေစာင္းထက္

အစုိးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္ခြဲတာ သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ကို ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက ဖိုရမ္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုဖိုရမ္တြင္ စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑ႀကီးသံုးရပ္ကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကူးေျပာင္းျဖစ္စဥ္အား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Wi Jojo က အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အရပ္ဘက္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ Model ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ကူးေျပာင္းမႈေအာင္ျမင္ခဲ့ရျခင္း အဓိကအခ်က္မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ သမၼတဆူဟာတိုက ၁၉၉၈ ခု ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားျခင္းသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ၁၉၄၅ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မဖ်က္သိမ္းဘဲ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေရွး႐ႈေသာ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ကေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖည့္စြက္ခ်က္ဥပေဒျဖင့္ ၁၉၉၈ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ Paradigm အသစ္အျဖစ္ သမၼတႀကီးဆူဟာတို ႏုတ္ထြက္သြားၿပီး ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ Habible ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းက အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း သမၼတအသစ္ ေဒါက္တာ Habible သည္ ၁၉၄၅ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို New Paradigm ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္၌ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ျပည္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ထိုႏွစ္မွာပင္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ Yudhoyono မွာ ေရြးေကာက္ပဲြမွ ပထမဆံုးေပၚထြက္လာသည့္ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ တပ္မေတာ္ကသာ စိတ္ထက္သန္မႈပါ၀င္ေနျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားေကာင္းေစရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲရန္ကိုသာ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက တစိုက္မတ္မတ္ တြန္းအားေပးေနခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားလို Paradigm မျဖစ္ေပၚရသည့္ ျပႆနာမွာ Stakeholder မ်ား၊ Institution အသီးသီးႏွင့္ အစိုးရမွ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကို ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေစ့ေဆာ္မႈမေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေစ့ေဆာ္မႈမေပးႏိုင္ျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မယံုရဲေသးဘဲ ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ Save Zone ထဲတြင္ ေနထိုင္လိုပံုရသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားက အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကူးေျပာင္းရန္ ဟန္႔တားမႈမ်ားျဖစ္ေနသည္။ Wi Jojo ကေတာ့ အခ်ိန္ယူပါဟု ေျပာသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၁၅ ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။  

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို သံုးသပ္ရာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာစီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္မႈ၊ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းေနမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမ်ားျပေနမႈ၊ လယ္ယာက႑ႏွင့္ အလုပ္သမားက႑မ်ားတြင္ အေထြေထြဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ဖိုရမ္၏ ဒုတိယေန႔၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ထံုထိုင္းေနျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနသည့္  ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၌ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားသလို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တပ္မေတာ္ေအာက္တြင္ ရွိသည့္အတြက္ အရပ္သားအစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚ စာေရးသူအေနျဖင့္ သေဘာတူစရာမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေျပာဆိုခ်က္သည္ ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး စီးပြားေရး ထံုထိုင္းေနရျခင္းအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထံုထိုင္းေနသည္ကို ေဆာင္းပါးအဖံုဖံုျဖင့္ ေထာက္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အရွိတရားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ထြက္ေပၚလာျခင္းအတြက္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး GDP လည္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ GDP တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၈.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ ျမန္မာ့ GDP တိုးတက္မႈမွာ ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့သည္။

ထုိသို႔ က်ဆင္းရျခင္းတြင္ ဗဟုိဘဏ္မွ စည္းကမ္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ အစိုးရသစ္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ တိက်ေသာ Master Plan မရွိျခင္း (ဗဟုိအစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒထုတ္ျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား အားနည္းျခင္း (ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳမည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ အလုပ္မျဖစ္ျခင္း)၊ ႏိုင္ငံတြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈအားနည္းျခင္း၊ လယ္ယာက႑တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းမွာ ျပင္ပပေယာဂမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု မျပည့္စံုျခင္း၊ အခြန္ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ လူေနမႈစရိတ္ ျမင့္မားျခင္းမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရး အင္အားစုမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပ၀င္ေငြရရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ၾကား လုပ္ခ၊ လစာ၊ အခ်ိန္ပို ျပႆနာမ်ားကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အတြက္ ကမၻာေက်ာ္ နာမည္ႀကီးအ၀တ္အထည္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ CMP မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႀကံဳခဲ့ရသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္္ဆို၍ ေပးပို႔ရေသာ အမွာစာမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားျပႆနာေပၚေပါက္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အထည္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီသာ ေဒ၀ါလီခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တာစူေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လွည့္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံေငြမ်ား စုပံုေနၿပီး ေငြမ်ားစီးဆင္းမႈ နည္းပါးသြားသလို ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အတိုးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ၀န္ႀကီးဌာန သံုးခုကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်ျဖင့္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။

ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း ႐ိုး႐ိုးသားသား သံုးသပ္ပါက ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားမွာ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေဟာင္းထဲမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားေသာအင္အားစုမ်ား၊ ပဋိပကၡရွိေသာ အင္အားစု ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အတိတ္၏ အရိပ္မ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းမာၿပီး မလိုက္ေလ်ာႏုိင္ေသာ အင္အားစုမ်ားကို ေဖ်ာင္းဖ် စည္း႐ံုးႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ကာလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါကလည္း ပါလီမန္အစိုးရေခတ္တြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေတာတြင္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အေထြေထြအားနည္းမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ထိုနည္းတူ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္လာၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္မွ တခ်ိဳ႕ေသာ အင္အားစုမ်ား ခြဲထြက္လုိျခင္း၊ တပ္မေတာ္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ျခင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမ်ဳိးစံုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံျပင္ပမွ အစိုးရအေပၚ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈျပႆနာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။ ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ယခင္အတိုင္း အတိတ္၏အရိပ္တေစၦမ်ားေၾကာင့္ သမိုင္းထဲတြင္ ပိတ္မိေနပါက ကမၻာေပၚတြင္ အစစအရာရာ က်႐ႈံးေနေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္သူအားလံုးအား သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

လက္ေစာင္းထက္

Category: 

Share