ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယုံၾကည္မႈသုညအဆင့္သာရွိဟု ဦးခူးဦးရယ္ဆုိ

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးလာသည္မွာ ၁၄ လ ၾကာ ျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ယုံၾကည္မႈအေျခအေနမွာ သုညအဆင့္သာရွိေနေသးသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ေခါင္းေဆာင္ ဦးခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ UNFC တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ေတြအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးလာတာ အခ်ိန္ ၁၄ လ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ယုံၾကည္မႈအေျခအေနက သုညအဆင့္သာ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ပုိမုိခက္ခဲလာရင္ ျပႆနာမ်ား ယခုထက္ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တုိင္းျပည္ေပၚမွာ ထားရွိတဲ့စိတ္ရင္း ေစတနာက ပုိၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္” DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန၌ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ ႏွင့္ ၁၁ ရက္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ DPN ၏ အဆုိျပဳခ်က္ ကိုးခ်က္အေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပၾကမည္ျဖစ္၍ ယခုေတြ႕ဆုံမႈသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား ပုိမိုခုိင္မာလာခဲ့ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အတူတကြ ပါ၀င္လာႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္္ခဲ့သည္။

              
ပုိင္ေလး

Category: 

Share