အေထြေထြဖိအားမ်ားေအာက္က ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္အတူ ရပ္တည္ၾက - ေဇာ္သက္ေထြး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးအရမဟုတ္ဘဲ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္သည္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကင္းစခန္းမ်ားကို အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ားက ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မဆံုး႐ံႈးေစေရးအတြက္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ နယ္စပ္ရွိ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးတခ်ိဳ႕မွာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ စုစုေပါင္း ၁၆၄,၀၀၀ ေရာက္ရွိသြားၿပီဟုဆိုသည္။ ထို႔ ေနာက္တြင္ မူစလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားက ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္လာၾကသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာတခ်ိဳ႕ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားဘက္မွ သိသိသာသာ ဘက္လိုက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပလာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ မီဒီယာလက္တံမ်ား မရွိသည့္အျပင္ မီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသုေတသနျပဳေသာ ဌာနႀကီးမ်ားလည္း အစိုးရ၌ မရွိေပ။ ျပႆနာျဖစ္မွသာ မ်က္စိေရွ႕တြင္ေတြ႕ေသာလူမ်ားကို ေကာက္စုစည္းၿပီး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Media Counter သေဘာကို ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေပ။ ထိုအခ်က္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡတြင္ အမွားကို အမွန္ျဖစ္သြားေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၏ ေဘးတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆုတံဆိပ္ကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပင္ ရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံရွိ ႏိုဗယ္ေကာ္မတီက ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံရစဥ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆုေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ရာတြင္ မေပးအပ္မီကာလက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေပးအပ္ျခင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တည္း အာဖရိကတိုက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ လူနည္းစုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ စာေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဒက္စ္မြန္တူးတူးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျမန္မာတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရခိုင္ပဋိပကၡအေရးတြင္ အစိုးရကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကာကြယ္ ေျပာၾကားေနမႈေၾကာင့္ အသံတိတ္္ေနဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရားမွ်တမႈ၏သေကၤတျဖစ္ၿပီး ယင္းလိုလူမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္ေနသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုလိုမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအရ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ျဖစ္ေသာ မာလာလာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စတင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒက္စ္မြန္တူးတူးသည္လည္း ဆက္လက္ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လူပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားနည္းတူ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဆက္မျပတ္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေမာက္ဟာရီနီက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ထဲ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၏ အေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည့္အတြက္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး သည္းခံ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ အေျခအေန ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားအား ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္ မရွိေစေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းသို႔ INGO မ်ား NGOs မ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ရန္ သြယ္၀ိုက္၍ ဖိအားေပးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ UNHCR၊ WFP၊ INGO မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို လံုး၀လက္မခံေၾကာင္း ပိုစတာမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ NGOs အမ်ားစုမွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားထက္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေထာက္ပံ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖိအားေပးရာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရလည္း ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ တိုက္တြန္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပန္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္အတြင္း INGOမ်ားမွ လူတခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရရွိထားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္အား ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအတြင္း ညီၫြတ္မႈ ကြဲျပားသြားေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာလည္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အမ်ားအျပား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ မေလးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးစိန္ဦးအားဆင့္ေခၚ၍ ရခိုင္ေဒသရွိ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ မေလးရွားအစိုးရ အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒသမ်ားကို လုိက္နာရန္လည္း တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တည္း မေလးရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး OIC တြင္ အထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ မေလးရွားကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ယာယီနားခိုစရာ ေပးသြားမည္ဟုလည္း ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအႀကီးအကဲက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ စစ္ေသြးႂကြ ၃၈၇ ဦး ေသဆံုးၿပီး အၾကမ္းဖက္သမား ၅၀ ကို ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဆုိထားေသာ္လည္း ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီက အစိုးရေဖာ္ျပခ်က္ထက္ ေသဆံုးသူမွာ ႏွစ္ဆေက်ာ္ မ်ားေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာ၍ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းျပဳရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ တူရကီ သမၼတ အာဒုိဂန္၏ဇနီး အီမိုင္းအာဒိုဂန္က ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကို ေကာ့ဘဇား၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားဘက္မွ အၿမဲတမ္းရပ္တည္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ တူရကီသမၼတအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီျပႆနာ ခ်က္ခ်င္းအေျဖရွာရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ တင္ျပမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၌ ယခုျပႆနာ၏ ဂယက္အျဖစ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဖူဆယ္ အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ အီရန္လူမ်ဳိးရီဇာမွာ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားသလို ျမန္မာအစုိးရကလည္း အေမရိကန္တြင္ေနထုိင္၍ ဘဂၤါလီမ်ား အေရးကိုလံႈ႔ေဆာ္ေနေသာ ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေရႊေမာင္ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ယခုလုိ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္၌ ဘာသာေရးပဋိပကၡ မဟုတ္ေသာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ အပါအ၀င္ အက်ပ္အတည္း က်ေရာက္ေနခ်ိန္၌  ျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ မီဒီ ယာႏွင့္ တပ္မေတာ္ပါ ေက်ာခ်င္းကပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္မွ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
ေဇာ္သက္ေထြး

Category: 

Share