ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား - လက္ေစာင္းထက္

လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခု ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟုိဌာန (Myanmar Peace Center) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (MPC) ကို တစ္ခန္းခ်င္း၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္း၊ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္း၊ စာလံုး အသံုးအႏႈန္း တစ္ခုခ်င္းမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္နီးနီးခန္႔ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတန္ဖိုး အလြန္ျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ေရွ႕ဆက္မတက္ႏုိင္ဘဲ အျငင္းပြားမႈ သံသရာထဲတြင္ ၀ဲလည္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အစိုးရျဖစ္လာသည္။ NLD အစိုးရ၏ အျမင့္မားဆံုးေႂကြးေၾကာ္သံမွာလည္း “ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အၾကာျမင့္ဆံုးျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေခ်ာင္ပိတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားကေ၀ဖန္ၾကသည္။ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ တုိင္းျပည္ကို ကယ္တင္ေရးအတြက္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား စား၀တ္ေနေရးေခ်ာင္ လည္ေအာင္ အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္ဟု စီးပြားေရးသမားအမ်ားစုကလည္း ေ၀ဖန္ၾကျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးသင့္သေလာ၊ စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးသင့္သေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထြက္ေပၚလာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပစ္ပယ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္၍ မရသလို၊ စီးပြားေရးကို ပစ္ပယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္၍ မရေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူရန္ သႏ္ၷိ႒ာန္ခ်ထားပံုေပၚသည္။

သို႔ေသာ္ NLD အစိုးရ၏မူအတိုင္း ယခင္အထုိင္မ်ားကို ဖ်က္၍ အသစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးရာတြင္ Myanmar peace Center လည္း ပါသြားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ဘယ္လက္႐ံုး၊ ညာလက္႐ံုးသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းကို ဖယ္ထုတ္လုိက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယံုၾကည္ရဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားထဲမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီး၏ ပံုသ႑ာန္မ်ားႏွင့္ လူပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ Myanmar peace Center ဟူသည့္အမည္ကိုလည္း ဖ်က္လိုက္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (National Reconciliation and Pece Center) ဟု အသစ္ျပန္ဖြဲ႕လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေဆာင္းအိပ္မက္မ်ားလို မပီ၀ိုးတ၀ါးႏုိင္လြန္းလွသည္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖဲြ႕မွ အသစ္ထပ္မံ တိုးမလာဘဲရွိရင္း စြဲအဖဲြ႕မ်ားမွာပင္ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္းစံု ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ခ်င္းမိုင္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ UNFC မွာ “၀” တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေျခအေန ယိမ္းယိုင္သြားရသည္။       

“၀” လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးဘဲသူႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအခိ်ဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕အျဖစ္ ယခင္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႕ထဲတြင္ တပ္မေတာ္က လက္မခံသည့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (RCSS/SSA)၊ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)တို႔ ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အလွမ္းေ၀းေနခဲ့သည္။ ထိုအခါေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က အေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္ႏုိင္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးအား စစ္ေရးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အားစမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ မေလွ်ာ့သည့္အျပင္ ပို၍ တင္းမာသြားသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ “၀” အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ အသစ္တစ္ခု ဖန္တီးျပန္သည္။ “၀”က အဖဲြ႕သစ္တစ္ခု ဖဲြ႕စည္းလိုက္ၿပီးေသာအခါ UNFC အဖြဲ႕အတြင္း၌ မုန္တိုင္းထန္သြားၿပီး တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားမွာ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္၍ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အုပ္စုသို႔ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ KIA ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ ပါသြားသည္။ ျမန္မာအစုိးရဘက္ကမူ နဂိုလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း UNFC ႏွင့္သာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည့္ သေဘာရွိသည္။ ပို၍ ႐ႈပ္ေထြးလာသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါကို အားကိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္ေရႊ႕ေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ေျပ လည္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္က RCSS/SSA ဥကၠ႒ဦးယြက္စစ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ RCSS အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က မူးယစ္ေဆး၀ါး ပူးတြဲႏွိမ္နင္းေရး၊ RCSSကို မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးေရး အပါအ၀င္အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေရစုန္ေမ်ာလ်က္ရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ NLD မွ အားထားခဲ့ေသာ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းမွာလည္း ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ခဲြစိတ္မႈ ခံယူခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တာ၀န္ေပးထားေသာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ့ရွန္ကလည္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားက NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မခံသည့္အတြက္ ေရွ႕တိုးမရျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆြန္ေကာ့ရွန္က NCA စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ KNU ႏွင့္ RCSS တို႔ကို ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ဖိတ္ေခၚကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေျဖကားမထြက္။ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ကူညီလိုလွ်င္ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ ၾကားေနရန္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ NRPC အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ၾသဇာသက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ RCSS/SSA၊ NCA စာခ်ဳပ္အား တက္တက္ႂကြႂကြ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ KNU ပါ၀င္ေသာ UNFC တို႔ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆) ခ်က္ကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အရာမထင္ ျဖစ္ေနသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာမွာ တုိင္းျပည္၏ အေရးအႀကီးဆံုး အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွာ အရွိန္ေလ်ာ့သြားျပန္သည္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အား အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ယံုၾကည္မႈရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္မွာလည္း ပကတိ အရွိတရားပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ဘက္မလိုက္ဘဲ သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္ေဖ်ာ့ေတာ့လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
လက္ေစာင္းထက္

 

Category: 

Share