စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အခြန္ေျပစာအမွတ္တံဆိပ္အျပည့္အဝ ကပ္ႏွိပ္ထားေသာ ေျပစာမ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေရး

စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တည္ဆဲကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅(ခ) ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္စည္း မ်ဥ္း ၄ဝ (က) (၃) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေရာင္းရေငြႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို စားသံုးသူထံမွ တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံေပးရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ က်သင့္ေငြ ေပးေခ်ခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ အခြန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားကပ္ႏွိပ္ထားသည့္ ေျပစာကို စားသံုးသူထံသို႔ ထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ား အတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသည္ က်သင့္ေငြ ေပးေခ်ခ်ိန္တြင္ စားသံုးသူမ်ားသို႔ အခြန္ အမွတ္တံဆိပ္ အျပည့္အဝ ကပ္ႏွိပ္ထားေသာ ေျပစာမ်ားထုတ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမွ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၁။ ယမ္းယမ္း ဖက္ထုပ္ဆိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
၂။ ႏွင္းပြင့္ျဖဴ စားေသာက္ဆုိင္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
၃။ Nice Star KTV၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။
၄။ Family ေၾကးအိုးဆီခ်က္၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။
၅။ ၿမိတ္ေခါင္းျဖဴ၊ သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။
၆။ ေခ်ာင္းသာစားေသာက္ ဆုိင္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။
၇။ Wa Wa Cafe ၊ ဗိုလ္ တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။
၈။ ေရႊစတားစားေသာက္ ဆိုင္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
၉။ Food Center ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
၁ဝ။ ေရႊယုန္ေလး ေၾကးအိုး ဆီခ်က္ဆိုင္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္။

၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စားေသာက္ ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားမွလည္း ေျပစာအမွတ္တံဆိပ္ အျပည့္အဝကပ္ႏွိပ္ထားေသာေျပစာမ်ားကို ေတာင္းယူျခင္းျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါရန္။

 

Category: 

Share