ေဂးျဖစ္ေနေသာ ကမၻာ့အသက္ႀကီးဆုံးလိပ္ႀကီး

အသက္ ၁၈၆ႏွစ္အရြယ္ Jonathan အမည္ရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး လိပ္ႀကီးသည္ ေဂးျဖစ္ေနသည္ကုိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ Jonathan သည္ ၁၉ရာစုႏွစ္ကပင္ St Helena ကြၽန္းတြင္ ေနထုိင္ေနၿပီး သူ႕တြင္ Frederica အမည္ရွိ ခ်စ္သူလိပ္တစ္ေကာင္ရွိ သည္။ သူတုိ႔သည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီး ခ်စ္သူ႕သက္တမ္းမွာ ၂၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ Jonathan ႏွင့္ Frederica တုိ႔သည္ အစာစားျခင္း၊ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မိတ္လုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိ အတူတကြ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Frederica ႏွင့္ မေတြ႕ဆုံမီ Jonathan သည္ အထီးက်န္စြာေနထုိင္ရေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေနၿပီး ခုံမ်ားကုိ တြန္းလွဲရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊  Croquet (ေျမတြင္းစုိက္ထားေသာ သံကြင္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ သစ္သားေဘာလုံး (သုိ႔) ပလပ္ စတစ္ေဘာလုံးဝင္ေအာင္ ေဆာ့ကစားရေသာဂိမ္း) ကစားသူမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ Jonathan ကုိ Frederica ႏွင့္ ေပးစားခဲ့သည္။ Frederica ကုိ ယခင္က လိပ္မဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာေပၚတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ အခြံကုိေသခ်ာစြာစစ္ေဆးသည့္အခါမွသာ အထီးျဖစ္ေနသည္ကုိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အံ့ၾသစြာသိရွိခဲ့သည့္အျပင္ Jonathan သည္လည္း ေဂးျဖစ္ ေနသည္ကုိ သိရွိခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ Frederica အဘယ္ေၾကာင့္ ဥမအုသည္ကုိ ထုိအခ်ိန္မွသာ သိရွိခဲ့ၾက သည္။ လိပ္မ်ားကုိ အထီးအမခြဲျခားရန္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲလွၿပီး ခြဲျခားသည့္နည္းမွာ လိပ္မ်ား၏အခြံေပၚရွိ အထစ္၊ အမွတ္ရာႏွင့္ ဝမ္း ဗုိက္ပုံစံကုိၾကည့္ကာ ခြဲျခားျခင္းျဖစ္သည္။ St Helen ကြၽန္းတြင္ ဲ Jonathan အမည္ရွိ လိပ္ႀကီးသည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လိပ္ႀကီးကုိ ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ လိပ္တစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ ၁၅ဝျဖစ္ေသာ္လည္း Jonathan သည္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကုိ ေက်ာ္လာသည္မွာ ၃၅ ႏွစ္ရွိျဖစ္သည္

Category: 

Share