ဒဂံုေတာင္ ျခင္းလုံးအားကစား႐ုံေနရာတြင္ မီးေသြးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနျခင္းအား ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာစြာမျပႏိုင္က ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေျပာၾကား

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉ ရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ၿမိဳင္လမ္းရွိ မူလၿမိဳ႕ေျမကြက္ေဖာ္စဥ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျခင္းလုံး အားကစား႐ုံ ေျမေနရာတြင္ မီးေသြးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္တည္ရွိေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား ျပသႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာသည္။

“ယခင္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကုိ ေျမပါမစ္၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ခြင့္ျပဳခ်ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအရ ေျမခ်ပါမစ္/ေျမငွားစာခ်ဳပ္(ဂရန္) ခြင့္ျပဳခ်ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းနဲ႔ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ေျမျပင္က်ဴးေက်ာ္ အသုံးျပဳ တည္ရွိမႈကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉ ရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ၿမိဳင္လမ္းရွိ မူလၿမိဳ႕ေျမကြက္ေဖာ္စဥ္က သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ျခင္းလုံး အားကစား႐ုံေျမေနရာအား သက္ဆုိင္ရာက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္း၍ မူလအတုိင္း ျခင္းလုံး အားကစား႐ုံအျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ၏ ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေျမေနရာသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေျမစီမံမႈဆုိင္ရာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္စဥ္က ၿမိဳ႕ကြက္က်ေျမပုံတြင္ ေျမကြက္အမွတ္ေရးထုိးပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေျမစာရင္း၊ ေျမငွားခ စည္းၾကပ္မႈစာရင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ကြက္က် ေျမပုံတုိ႔တြင္ အမည္ေပါက္ တစ္စုံတစ္ရာ မွတ္သားထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ျခင္းလုံး အားကစား႐ုံအမည္ျဖင့္လည္း ပါ၀င္ျခင္း မရွိသည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းေျမျပင္ေပၚရွိ မီးေသြးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္တည္ရွိမႈအား ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားမႈၿပီးစီးပါက ၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ကာ ျခင္းလုံးအားကစား႐ုံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

လူသစ္

Category: 

Share