လစဥ္ခ်ီးျမွင့္ေငြ ရွစ္ေသာင္းက်ပ္သာရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာ အံ့ၾသဖြယ္ျပဳိင္ဆုိင္ မုန္တုိင္းထန္ - ကုိလူသစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ရပ္ကြက္(သုိ႔မဟုတ္ ) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၄င္းရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ သည့္အနက္ ခရိုင္ ၆၆ခု၊ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂၅ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၆၄ ခု၊ၿမိဳ႕ ၃၇၂ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ၂၈၂၇ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃၇၀၈ အုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာ ၆၄၁၈၅၃ ေက်းရြာ ရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးစုစုေပါင္း ၁၆၅၃၅ဦးအား       အမ်ားျ ပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈအရ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအသီးသီးတြင္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး၊ ယာအိမ္စုမွဴးတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္း ခ်က္ပါအတိုင္း ရပ္မိရပ္ဖငါးဦး ပါ၀င္သည့္  ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဖြဲ႕စည္း ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၄င္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အား ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ အတြင္းပုိင္းမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈတြင္မူ အာဏာရပါတီ၊တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ႏွင့္ေဒသ   ခံျပည္သူအၾကား သေဘာထားကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ပြဲမ်ားပ်က္သည္ အထိျဖစ္ခဲ့ရသည့္အျပင္ အျပန္အလွန္အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားသည္ အထိျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဋိပကၡမ်ားစတင္

ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ရပ္ကြက္(သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထုုိင္သည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထဲမွ ေဒသခံမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ေပးရသည့္ ရပ္မိရပ္ဖငါး ဦးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳရာတြင္ပင္ စတင္ပဋိပကၡမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္အျပင္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ပါ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားပ်က္

ထုိသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွေသာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္က မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး ခ႐ုိင္၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္း  ကုန္းႀကီးေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ငါးဦးအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဒသခံအမ်ားစုမွ  ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး မွဴး ငါးဦးအား အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံ မ်ားမွ ကန္႔   ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္  ၄င္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မေကြးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ကာ ေဒသခံ အမ်ားစုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ႀကီး ၾကပ္ေရးမွဴး ငါးဦးအား ကန္႔ကြက္ကာ အျခားငါးဦးအား ခန္႔အပ္မႈ အေပၚ ေဒသခံမ်ားက ေက်နပ္မႈ မရွိသည့္အတြက္္ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကားပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ ေၾကာင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲအစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲကို တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတခ်ိဳ႕ကေ၀ဖန္ခဲ့ သည္။

“ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဒီ ရပ္/ေက်းဥပေဒထဲမွာကိုက ႀကီး ၾကပ္ေရးမွဴးေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဖြဲ႕စည္း ေပးရမယ္လို႔ပါေပမယ့္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ေရြး ခ်ယ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုလို အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာေတြက မျဖစ္ သင့္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။ သူ႕အေနနဲ႔ တားျမစ္လို႔မရဘူး။ ဒါက  ျပည္သူ ကေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပုံနည္း လမ္းမွန္၊ မမွန္ကိုဘဲ ေျပာလို႔ရတယ္ “ ဟုရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ “ ေစ ”  အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေအးေထြး ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်း ရြာအုပ္စုခုနစ္ခုမွ ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား တုိင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က တုိင္ၾကားခံရ ျခင္း၊ ခံ၀န္လက္မွတ္ေရးထုိးမႈရွိ ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံ     ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တားျမစ္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။

ထုိသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခုနစ္ဦးအား အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရန္ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခုနစ္ ဦးက ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္၊   ျမစ္က်ိဳးရြာ၊ ရာဇ၀ိဟာရဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ တားျမစ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ခုနစ္ဦးအနက္ တခ်ိဳ႕သည္ ေက်းရြာေနေဒသခံမ်ား က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေထာက္ခံေပးထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႔သိခ်င္တာက ဥပေဒမွာ ဒီလိုတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစည္းအေ၀းဆုံး ျဖတ္ခ်က္နဲ႔ဆိုၿပီးကန္႔ကြက္လို႔ရ သလား။ ဒါကအမ်ားျပည္သူရဲ႕ ဆႏၵမဲေပးေရြး        ေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမွာေလ။ ဥပေဒမွာ ဒီ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံတဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ဟာ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ျပည့္စုံရမယ္လုိ႔ပါၿပီးသား။ ဒါကို တုိင္ၾကားခံရတဲ့အတြက္ ၀င္ေရြးခ်ယ္လို႔ မရဘူး ဆိုၿပီးတားျမစ္တာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လက္မခံႏိုင္ ဘူး။ ျပည္သူကကၽြန္ေတာ့္ကို မႀကိဳက္ရင္ သူတို႔မဲကို  ကၽြန္ေတာ္ ရစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တယ္၊ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းနဲ႔ျပည့္စုံတယ္ဆိုရင္ သူတို႔လက္မခံႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ဒါကိုတားျမစ္တယ္ဆို   ေတာ့ ဘယ္လိုမွကိုနားမလည္ ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ပဲခူးတိုင္းအစိုးရ၏ တားျမစ္ျခင္းခံရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တခ်ိဳ႕အ႐ိုက္ခံရ

ထုိ႔ျပင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ယဥ္ေတာ္ ေက်းရြာ၊ ရြာဦးဓမၼာရုံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က  ျပဳလုပ္သည ့္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရး မွဴးငါးဦးအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲေပးသည့္ ၂၅၀ ဦးရွိၿပီး မဲေပးရန္ က်န္ရွိသူ ၂၅ ဦးတြင္ ေဒသခံတစ္ ဦးက မဲမသမာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိရာမွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ၄င္းမဲမသမာမႈ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ၄င္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ ပြဲအစီအစဥ္ပ်က စီးခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ပဋိပကၡျဖစ္မႈေၾကာင့္လည္း အမရပူရၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၂၉၄၊ ၃၅၄၊ ၃၂၅၊ ၁၁၄၊ ၅၀၆ တုိ႔ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းခံရသူ အမ်ိဳးသမီးက အမႈဖြင့္လွစ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ုိင္းစံျပ ေက်းရြာတြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္က ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲအား ျပဳ လုပ္ရာ၌ တခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားက အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိဘဲ မဲေပးမႈ မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (၆၆/၆) ျဖင့္ မဲေပးသူမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေၾကာင့္လည္း ပြဲပ်က္

သုိ႔ေသာ္ လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျမတ္မာလာထြန္းက ယင္းသို႔ မဲေပးရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမရွိဘဲ မဲေပးခြင့္ ရွိေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားက တုိင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားထံသုိ႔ စာေရးသား ေပးပုိ႔ကာ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ၄င္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲအစီအစဥ္သည္လည္း ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္၌ပင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရပါတီကအိမ္ေထာင္စုစာရင္း     အျမန္ျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပး ျခင္းမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားမွာ ပုံစံ ၁၀ မပါရွိဘဲ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳလုပ္ကာ မဲေပး ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ဟုဆုိကာ ေက်းရြာေနေဒသခံမ်ားက ၄င္းေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအား ယုံမွားသံသယျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေရြး ခ်ယ္ပြဲမွလည္း ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕၏တားျမစ္မႈမ်ား၊ ဆႏၵမဲေပးမႈအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အာဏာရပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕မွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိသည္ ဆိုသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူ အခ်ိဳ႕ကမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြး ခ်ယ္ပြဲမ်ားအေပၚ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အစိုးရအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ သည္။ယင္းအေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြး ေကာက္ပြဲအား ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္လ်က္ရွိသည့္ အရပ္ဘက္လူ မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယင္းသုိ႔ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲအသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုံမ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပး ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ

အဆုိပါ ရပ္ကြက္(သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေကာင္စီလက္ထက္က ခန္႔အပ္ထားသည့္ ရပ္ကြက္ဥကၠဌမ်ားေန ရာတြင္ အစားထုိးျပန္လည္ခန္႔အပ္ ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္၌   ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအား ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ တြင္မူ ၄င္းဥပေဒအား တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့   သျဖင့္ ၄င္း ဥပေဒသည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၄င္းတတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္(သုိ႔မဟုတ္)ေက်းရြာဥပေဒတြင္ ရပ္ကြက္( သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္    အတြက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္)ေက်းရြာအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားက  ေရြးခ်ယ္သည့္အျပင္  ၄င္းတာ၀န္အားထမ္း ေဆာင္ရန္ဆႏၵရွိသည့္ရပ္မိ၊ရပ္ဖ ငါးဦးအား  သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပး အပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းဥပ ေဒတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ဆယ္အိမ္စုမွဴးႏွင့္ရာအိမ္စုမွဴးအစုအဖြဲ႕မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒပါ အရည္အခ်င္းမ်ား

ထို႔အျပင္ ၄င္းရပ္ကြက္(သုိ႔ မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊အခန္း(၃)၊ပုဒ္မ ၅ တြင္ ရပ္ကြက္(သုိ႔မဟုတ္)ေက်း ရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ေက်းရြာတာ၀န္ခံ၊ ရာအိမ္မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား အျဖစ္၀င္ေရာက္အေရြး ခ်ယ္ခံမည့္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဖြားေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္အ ျပင္ ပုဒ္မ၅၊ ပုဒ္မခြဲ(င) အရ ၀င္ ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာရပ္ ကြက္(သုိ႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု တြင္ တစ္ဆက္တည္း အနည္းဆုံး ငါးႏွစ္ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ၀င္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္မည့္သူျဖစ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာမွ ၾကည္ညိဳေလးစားၿပီး သိကၡာသမာဓိရွိ  သူျဖစ္ျခင္း၊ ေပးအပ္ သည့္တာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ရပ္ရြာေဒသ၏အက်ိဳးအား ေစတနာ ထက္သန္စြာျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ဆႏ္ၵရွိသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ အတူေနမိသာ စု၀င္မ်ားသည္လည္း အက်င့္စာရိတၱကာင္းမြန္ကာ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆ ဲႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၀င္မဟုတ္ျခင္း၊ မတရားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၌ပါ၀င္သူ၊ ဆက္သြယ္သူ မဟုတ္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ျပ႒ာန္းထာ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက ျခင္းခံရပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္အား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အရွိန္အ၀ါ ကို အသုံးျပဳျခင္း၊ မသမာမႈျပဳျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ဥပေဒႏွင့္အညီေပးအပ္သည့္ လုပ္ ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ေက်ပြန္ စြာထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ဆို သည့္က်င့္၀တ္မ်ား အားေစာင့္ ထိန္းရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ စုစုေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔အား ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ အမ်ားျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရ သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေပါင္း ၁၃၀ေက်ာ္အား ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း       ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တြင္မူ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ျပည္ ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕၏သေဘာတူညီခ်က္အရ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္သက္တမ္းကာလအျပည့္တာ၀န္အား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါက တစ္လုံး တစ္ခဲတည္း ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကိုသာ ခံစားရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျပင္ပ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ား၏ လစဥ္ခံစားခြင့္မွာ ေငြက်ပ္ ၈၀၀၀၀သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းလစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမွာမူ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားမ်ားအနက္ ေအာက ေျခအဆင့္ ၀န္ထမ္းလစာခန္႔ပင္မရွိသည့္ ေငြေၾကးျဖစ္သည့္ အတြက္လည္း              အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူမ်ားကမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လာဘ္စားေစရန္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေပါင္း ၁၃၀၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အ ဏာကိုအေျခခံကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အရွိန္အ၀ါ ကိုအသုံးျပဳျခင္း၊ မသမာမႈျပဳျခင္း ႏွင့္မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္းစသည့္ က်င့္၀တ္မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား         ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တရား၀င္ခံစားခြင့္ရရွိမည့္ လစာသည္အေျခခံအလုပ္သမား ရရွိသည့္ ၀င္ေငြပင္မရွိေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာ အံ့ၾသဖြယ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မုန္တိုင္းထန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းမုန္တိုင္းသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထုိင္သူ မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ခံစားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိအစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္မည္လား ဆုိသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

Category: 

Share