၂၀၂၀ မွာ NLD ႏွင့္ ၈၈ ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူ မလုပ္ခဲ့လွ်င္ - လက္ေစာင္းထက္

ျပည္သူလူထု တစ္ခဲနက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ ေသာ NLDအစုိးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူထား ေသာ သက္တမ္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို ေက်ာ္လြန္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ အေပါင္းလကၡဏာ ရလဒ္မ်ားကို ျပသႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ရွိေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ စီးပြားေရး ပါရဂူမ်ားအနက္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာစီးပြားေရးပညာရွင္ေဒါက္တာဦးျမင့္၏လက္ရွိအစိုးရ ၏ပကတိစီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚသံုးသပ္မႈေၾကာင့္ႏိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆြံအသြားခဲ့ရသည္။

ေဒါက္တာဦးျမင့္က တုိင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ အႀကံျပဳသည့္အခ်က္ေလးခ်က္မွာ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပယ္ခ်ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွာေဖြေပးႏိုင္မည့္သူ ေပၚေပါက္ မလာေသးပါ။ ေနာင္ေလးငါးလခန္႔ၾကာလွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲမွ က႑တခ်ိဳ႕မွာ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုအခါက်မွ အစိုးရကကုစားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေနလွ်င ္အခါေႏွာင္းပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါက်မွ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာဦးေမာ့လာရန္အတြက္ လေပါင္း ၃၀ သည္ မလံုေလာက္ဟု အေၾကာင္းျပလွ်င္လည္း လက္ခံႏုိင္သူ နည္းပါလိမ့္မည္။ ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ မရွိမျဖစ္ ဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈကဲ့သို႔ စီးပြားေရးက႑ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္းအစိုးရက ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ကာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားကုိ မွတ္သားၿပီး ၄င္းတို႔၏ အႀကံၪာဏ္မ်ားကိုရယူကာ အတုိင္ပင္ခံ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စီးပြားေရးျပန္လည္ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ လက္ေတြ႕အစီအစဥ္မ်ားစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တရားမ၀င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သလို စီးပြားေရးရလဒ္ တခ်ိဳ႕မွာလည္း အေကာင္းဘက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို       လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အလ်င္အျမန္ပယ္ဖ်က္၍ ႀကိဳးနီစနစ္ ပေပ်ာက္ေသာ အစိုးရယႏၱရားတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္က လုပ္ငန္း ရလဒ္ေကာင္းဖို႔ထက္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ခ်ံဳ႕ပစ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေပးအယူသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ လာသည့္အတြက္ အစိုးရသစ္က ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္ကမ္းရန္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည္။ တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္စုႏွင့္တစ္စုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေန ေသာကာလမွာ အတန္ငယ္ ၾကာသြားၿပီး သည့္ေနာက္ စီးပြားေရးအေျခအေနကေသာင္းက နင္းျဖစ္မွ “ ငါတို႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မွရမယ္” ဟူေသာ Concept  ကို ရရွိသြားၾကသည္။ ထိုအေျဖရရွိဖို႔ လေပါင္းတစ္ဒါဇင္ခန္႔ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ သြားခဲ့ရသည္။ ယခင္လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းစဥ္က ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူအလုပ္လုပ္ေနေသာ ႊTycon မ်ားမွာ ယခုအလုပ္မေကာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေႂကြးလည္ပင္းနစ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ အစိုးရက အခြန္ေကာက္ယူေရး ကိစ္ၥသက္သက္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအခါ  စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ခ်ည့္နဲ႔သြားရသည္။ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး အိမ္    ၿခံေျမတိုက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ေလးလံထုိင္းမိႈင္းလ်က္ရွိသည္။ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအနက္ သံုးလိုင္းမွာလည္း ပိတ္သိမ္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည္ ဟု အတိအလင္းေ၀ဖန္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ဘဏ္မ်ားအေပၚ မီွခိုၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္ မ်ားစြာကြာ ဟလ်က္ ရွိသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ား တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေဒၚလာေငြပမာဏမွာ ၅ ဘီလီယံရွိၿပီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေခ်းယူထားသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း GDP မွာ ၁၉၃. ၂ ေဒၚလာရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၃၀၀ ေဒၚလာ ခန္႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လာအိုႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း  GDP မွာ ၁၈၃၂ ေဒၚလာ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာအိုကိုပင္ မမီ သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ ေနသည္ဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈအား ေကာင္းခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ခရီးမေရာက္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီကိုရယူ ကာ တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိခဲ့လွ်င္လည္း အႏွစ္သာ ရမပါေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္သာ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၏ Mindset ကို လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ မလြယ္ကူေသးေပ။ ျပည္သူလူထုမွာလည္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း မခိုမကတ္ အလုပ္ႀကိဳးစားရမည္ေလာ၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာရ မည္ေလာ၊ အရာရာ အတြက္ အစိုးရကို နားပူနားဆာလုပ္မေနဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ ရပ္တည္ၿပီး ႀကိဳးစားရမည္ေလာ ဆိုသည့္ ေ၀ခြဲမရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲတြင္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ပိုမို႐ုန္းကန္လာရသည္။    ကိုယ္တိုင္ လက္သန္းမွင္အစြန္းခံကာ မဲေပးခဲ့သည့္ ပါတီအုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ အခြန္အေကာက္မ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ လာမည့္ကိစၥ ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ လာမည့္ကိစၥ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာႀကီးျမင့္လာသည့္ ကိစၥမ်ားကို မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေန ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့NLD ႏုိင္ငံေရးစန္းသည္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာသည္သာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ အားေကာင္းလာမည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ လုပ္မထားလွ်င္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ပင္ မလြယ္ကူဟု ဆိုေနၾကေပသည္။ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္းပါတီ)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ (ANP) မ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္၍ NLD အႏုိင္ရရွိရန္မွာ လြန္စြာခဲယဥ္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးခဲ့ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားထဲတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကယင္းၿပိဳင္ဘက္တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ခုအားဥပကၡျပဳ    ၍ NLD ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုကိုသာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းက အဓိက ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ကုစားရန္မွာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ေရးဆြဲ ထားရန္ လိုေပသည္။

ျပည္သူလူထုက အစိုးရ အေပၚ အဓိကအားမရသည့္ အခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားကို စီးပြားေရး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္မ်ားတြင္ NLD က ၇၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္က တပ္မေတာ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ အႏိုင္ရရွိသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ အတြက္ NLD အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေရာ အစိုးရဖဲြ႕စည္းေရးတြင္ပါ စိတ္ႀကိဳက္ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ၂၀၂၀ တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါရာဒိုင္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာဦးမည္ျဖစ္ရာ ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီတစ္ရပ္ ေသခ်ာ ေပါက္ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္သလုိ အစုအဖြဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲေနေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ာ မွာလည္း တစုတစည္းတည္း ေပါင္းစည္းၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္လာဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ႏုိင္ငံေရး ေရြးေကာက္ပြဲ      မ်က္ႏွာစာ တြင္ NLDအေနျဖင့္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအား ႐ံႈးနိမ့္မည္ကို စိတ္မပူရေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိရန္ ျပင္း   ထန္ေသာ စိန္ေခၚ မႈမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အႏုိင္ရ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအေပၚ ပါတီႀကီး၀ါဒ ျဖင့္ ဆက္ဆံလွ်င္ လည္း မဟာမိတ္ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ ကူေပ။ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက တစ္အိုးတည္းခ်က္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေပၚထြက္လာမည့္ပါတီ ႏွင့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးတည္ ေဆာက္ၿပီး အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူမလုပ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္အစိုးရသက္တမ္းကို စိတ္တိုင္းက် ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ  အပ္ပါသည္။

Category: 

Share