သက္တမ္း ႏွစ္တစ္ရာရွိ ခ်င္းေခ်ာင္း နန္းေတာ္အား ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းရန္စီစဥ္

သက္တမ္း ႏွစ္တစ္ရာရွိ ကေမၻာဇရိပ္သာ(ခ်င္းေခ်ာင္းနန္းေတာ္)အား ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းရန္စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အႏုပညာဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။ ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းရန္စီစဥ္ေနသည့္  ခ်င္းေခ်ာင္းနန္းေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရား လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး အဆိုပါနန္းေတာ္၏ ေျမညီထပ္ႏွင့္ ပထမထပ္အပါအ၀င္ နန္းေတာ္ရွိ အလ်ား ၃၀ေပ၊အနံ ၃၀ေပရွိ ပန္းပုေဆာင္ေဟာင္း ေျမေနရာအား ပုဂၢလိကသို႔ ဌာရမ္းရန္စီ        စဥ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ နန္းေတာ္သည္ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းလက္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ငါးထပ္ အေဆာက္အဦျဖစ္ကာ လင္ခ်င္းေခ်ာင္းဆိုသည့္ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက၁၉၁၅ခုႏွစ္တြင္တည္         ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚလာႏွစ္သန္းခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါနန္းေတာ္ကို ဂ်ပန္ေခတ္က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အသံလႊင့္ရံုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဇရိပ္သာဟု အမည္ေျပာင္း လဲခဲ့ကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ လမ္းစဥ္လူငယ္စည္းရံုးေရး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သာသနာ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အႏုပညာဦးစီးဌာနပိုင္ အဆာက္အဦအျဖစ္ထိမ္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခါအႏုပညာေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : Myawaddy Daily 

Category: 

Share