ဆူေနတဲ့ ဖားအုပ္ထဲက တစ္ေကာင္ ႏွစ္ေကာင္ရုိက္လုိက္ရင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတက္မွာလား - လက္ေစာင္းထက္

       ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုိးတက္ေနပါသည္ဟု ေျပာေနခ်ိန္တြင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးက်ေနေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးသည့္အတြက္ ကနေကာစလုပ္ျခင္းေလာဟု ေျပာခ်င္သူမ်ားရွိပါလိမ့္ မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးေရးရန္ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္ပညာရွင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေရးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပဏာမေျပာလုိပါ သည္။

        ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္က ေၾကညာခ်က္တစ္ခုထုတ္လုိက္သည္။ ထုိေၾကညာခ်က္မွာ ဘဏ္မ်ားလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး လြယ္ကူမႈ အခ်ိဳး ကုိ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ိဳးကုိ ေန႔စဥ္ တြက္ခ်က္ၿပီး သီတင္းပတ္အလုိက္ပ်မ္းမွ်အခ်ိဳးကုိ ဗဟုိဘဏ္ကုိ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆုံးေငြေၾကး လြယ္ကူမႈအခ်ိဳးကုိ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္ ဘဏ္ကုိ ဗဟုိဘဏ္က အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ပါ၀င္  သည္။   ဤစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းေနသည္။ ကေမၻာဒီယားတြင္ ဘဏ္မ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ ၁၀ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံကမူ ေျခာက္လျဖင့္ အၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္ေနၾကသည္။

      ထုိ႔အျပင္  OD Loan (Over Draft Loan ) ေခၚ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ခုိင္းလုိက္ သည္။ OD Loan ေတြကုိ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းသတ္မွတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္က အကုန္ျပန္ဆပ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္ၾကာမွ ျပန္ေခ်းရမည္ဆုိေသာအခါ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔ကုန္လိမ့္သည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားဘက္က မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ေျပာေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္လွ်င္ အေရးယူမည္ဆုိျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ား တြင္ တုိင္းျပည္စီးပြား ေရးမေကာင္းသျဖင့္ အရင္းမဆပ္ႏုိင္ဘဲအတုိးသာ ဆပ္ေနရသည့္ စီးပြားေရးသမား မ်ားစြာရွိေနသည္။

     ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေန ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စီမံကိန္းေခ်းေငြမ်ားမရွိခဲ့သည့္က႑တြင္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်း ေငြအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကုိယ္စား၀င္ျဖည့္ေပး ခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္သည္။ Developers အေနျဖင့္ အေသးစားစီမံကိန္း တစ္ခုလုပ္ကုိင္လွ်င္ပင္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး အလတ္စား လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ငါးႏွစ္ခန္႔၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းမွာ ၁၀ႏွစ္ခန္႔၊ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Over Draft ကုိ သုံးႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ကာလျဖင့္ Term Loans ကာလ  သတ္မွတ္ ေခ်းေငြသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းမွာ အခက္အခဲမ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

       ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဗဟုိဘဏ္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ (၇) ထြက္လာသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္မဆပ္ႏုိင္သည့္ OD စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီပါက သုံးႏွစ္ထက္မပုိသည့္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ေခ်း ေငြ Term Loans အျဖစ္ ေခ်းခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အတုိးေရာ အရင္းပါ ျပန္မဆပ္ႏုိင္သည့္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကုိမူ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ေခ်းေငြ အျဖစ္ မေျပာင္းရန္ ကန္႔သတ္ ထားသည္။ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ စာရင္းပုိထုတ္  ေခ်းေငြ မ်ားကုိမူ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ေျပာင္းခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ထုိေခ်းေငြမ်ားကုိ ဘဏ္၏ မတည္ေငြရင္းမွ ႏုတ္ရမည္ဟု ပါလာသည္။ ကာလသတ္ မွတ္ေခ်းေငြတြင္ Grace Period ဆုိသည့္ ဆုိင္းငံ့ကာလပါမလာသ ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္  ေခ်းသူ မ်ား အဆင္ေျပေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းသမားမ်ား အတြက္ ေခ်းဖုိ႔အဆင္မေျပျဖစ္ရ ျပန္သည္။ ထုိအတုိင္းဆုိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဒုကၡေရာက္ၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရးယုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား   ဘက္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ဗဟုိဘဏ္ကမူ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား တြင္ NPL ဆုိသည့္ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားလြန္စြာမ်ားေနသည္။ အရင္အစုိးရေရာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကပါ လုိက္ေလ်ာလြန္း၍ ယခုလုိျဖစ္ ေနျခင္းဟု တုံ႔ျပန္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကမူ ယခုခ်မွတ္လုိက္ေသာ မူ၀ါဒါမ်ား သည္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ ယုိင္သထက္ယုိင္သြားေစမည္ ဟု အႀကံျပဳထားသည္။

     ထုိ႔ေနာက္ ဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၂/၂၀၁၈ ကုိ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျပန္သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆူညံပြက္ေလာ႐ုိက္မႈမ်ား        ေျကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ ဘဏ္မ်ား၏ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေႂကြးေျမမ်ားကုိ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ေခ်းေငြသက္တမ္း သုံးႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်မည့္အစီ အစဥ္ကုိ ဗဟုိဘဏ္သုိ႔ ၂၀၁၈ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထားၿပီး     တင္ျပညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယခုၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၇/၂၀၁၇ ၏ အပုိင္း ၃(စ)(၁) အား ယခုၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အစားထုိးလုိက္ျပန္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔  ရက္ပုိင္း လပုိင္းမ်ားအတြင္း ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ကုိ ေရွ႕ေနာက္မညီဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ေနျခင္းသည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴး ရွင္းအေပၚတြင္ အား  နည္းမႈျပင္ ဆင္မႈမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ စရာရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဆရာခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည္။ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမႈမ်ား အလြန္အကၽြံျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမ်ားေနမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနပုံရ သည့္အတြက္ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ခ်မွတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

   ဗဟုိဘဏ္ကုိ အႀကံေပးေနသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ IMF ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခ အေနကုိ မသိသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းရန္ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး အခ်ိန္ယူရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေျပာင္းျပခ်င္ ေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္လုိက္ ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ ေခ်ာက္ထဲက်ေအာင္ လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပုိ၍ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္မွာ IMF ႏွင့္ World Bank တုိ႔က ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေပးေငြယူစာရင္းကုိအခ်ိန္ႏွင့္ အမွ်သိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္လုံၿခံဳေရး အတြက္ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမည္သည့္စစ္လက္နက္ ပစၥည္းကုိ မည္သည့္ေစ်းႏွင့္၀ယ္သည္က အစသိေနသျဖင့္ တုိင္းျပည္လုံ ၿခံဳေရးအတြက္ လြန္စြာအႏၲရာယ္ ႀကီးသည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းေတြကုိ မည္မွ်စိတ္ခ်ရပါသနည္းဟု ေမးစရာရွိလာသည္။ ကုလသမဂၢအႀကီးတန္း၀န္ထမ္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မမွန္မကန္ေခ်ာက္ခ်ေျပာဆုိေနသည့္ ယန္ဟီးလီလုိ လူမ်ားရွိေနသည္ကုိ အားလုံး အသိပင္ျဖစ္သည္။

          ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဗဟုိဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္တာ၀န္ရွိ သူမ်ားေတြ႕ၾကသည္။ ထုိေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဗဟုိဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား အႀကီးအက်ယ္အခ်င္းမ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိေတြ႕ဆုံပြဲမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံထံသုိ႔ ဘဏ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥကုိ ဆက္လက္တင္ျပရန္ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေတြ႕ဆုံ ခြင့္မရၾကေသးေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ခုိင္းလုိက္သည့္ ဒုိမီႏုိအက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုက႑ တစ္ခုခ်င္းၿပိဳလဲလာေနသည္မွာ  ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ Recession  ဟုေခၚေသာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းထဲ၀င္ေနၿပီျဖစ္သည္။

           မၾကာခင္ အလုပ္သမား ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀၀ ၾကားရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား မွ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾက ၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ေနာက္ဆုံးခံစစ္စည္းျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသာၿပိဳလဲကုန္လွ်င္ တုိင္းျပည္သည္ Crisis ဟုေခၚေသာ စီးပြားပ်က္ကပ္ အထဲေရာက္သြား ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာပါက တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားပါ အကုန္ဒုကၡ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ဗဟုိဘဏ္မွေျပာသည့္အတုိင္း ေျပာင္းလဲမႈကုိေတာ့ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ အခ်ိန္ေပးရန္လုိသည္။ ယခုေရတြင္းတူး ယခုေရၾကည္ ေသာက္ခ်င္၍မရ ႏုိင္။ လက္ရွိတြင္ တုိင္းျပည္သည္ စီးပြားေရးမည္သူမွ မေကာင္းသည့္ အေျခအေနသုိ႔  ဆုိက္ေရာက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္ ၏ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေနသနည္းဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားရန္လုိလာသည္။

   “ ဖားအုပ္က အရမ္းဆူညံ ေနတယ္။ အဲဒီအထဲက ဖားႏွစ္ေကာင္သုံးေကာင္႐ုိက္လုိက္ရင္ အသံၿငိမ္သြားမွာပါ” ဟု သေဘာထားရွိသူတစ္ဦးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ အေရးပါေသာေနရာ၌ ေရာက္ ေနျခင္းမွာ အလြန္အႏၱ ရာယ္ႀကီး လွသည္။ လက္ရွိဗဟုိဘဏ္တြင္ ပါ၀င္ေနသူတခ်ိဳ႕မွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိစီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေကာလဟလ တစ္ခုအျဖစ္ ၾကားရျပန္သည္။ ႏုိင္ငံျခားမွ ဘဏ္ပညာရွင္မ်ားကမူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ (Shock Therapy ) ကုထုံးမ်ားမသုံးရန္လည္း အႀကံျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

       အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဗဟုိ ဘဏ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာသုံးဦး သုံးဖလွယ္ေခၚယူေတြ႕ဆုံကာ  Win Win Solution ေပၚတြင္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္ မၾကာခင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲျခင္း၊ အေျခခံ အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္ဆုံး႐ႈံးရျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြး၍ Gross National  Product  က်ဆင္းျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္လႊား ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) မ်ားရပ္ဆုိင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသား လုိက္ပါသည္။

Category: 

Share