စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း ကုိင္တြယ္ရမည့္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕က ပရမ္းပတာ တကၠစီေတြ - လင္းကုိကုိ

    လူေနမႈဘ၀ တစ္စထက္ တစ္စ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္နည္းတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀တြင္လည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑သည္ တစ္စထက္တစ္စ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ ေရွးပေ၀သဏီက လူျဖင့္ အငွားလုိက္ ထမ္းပုိးေပးျခင္း၊ ဆင္၊ ျမင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ အငွားလုိက္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေပးျခင္း၊ လွည္းအငွားလုိက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ေခတ္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာတုိ႔ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံမွ အငွားလုိက္သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာ လန္ျခားယာဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမင္းလွည္းႏွင့္ဆုိက္ကားမ်ား ၿမိဳ႕တြင္း အငွားလုိက္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑၌ ေနရာယူလာခဲ့ပါသည္။လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္တြင္ အခေပးစင္းလုံး အငွားယာဥ္အျဖစ္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွသုံးဘီးယာဥ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ မာဇဒါႏွင့္ဟန္ဘီး (သုံးဘီး) ယာဥ္မ်ား ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္ျဖစ္    လာေ သာအခါ မႏၱေလးႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ပါ ေျခဆန္႔လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာ တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ဆုိက္ကားဆရာမ်ားႏွင့္ ျမင္းလွည္းဆရာမ်ားက လက္မခံဘဲ  ၀ုိင္း၀န္း႐ုိက္ႏွက္ေလ့ရွိသျဖင့္ သုံးဘီးယာဥ္မ်ား ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္ကုိ    မွတ္မိလ်က္ရွိပါသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလမ်ား တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ(ကစလ) ႏွင့္ ဂ်ပန္မာဇဒါကုမၸဏီတုိ႔ပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္ေသာ      ဘီ ၆၀၀ ေလးဘီးယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဖယ္မလီယာ ပစ္ကပ္ယာဥ္မ်ား တကၠစီယာဥ္ မ်ားအျဖစ္ ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ဖယ္မလီယာ ပစ္ကပ္ကားမ်ား၏ ငွားရမ္းခမွာ ေစ်းႀကီးသျဖင့္ (ေလးဘီးယာဥ္ထက္ ႏွစ္ဆမွ်ေပး ရသျဖင့္) ဘုိးဘုိးေအာင္ဟု ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။ တကၠစီမ်ား၏ ေရွ႕ ေျပးသုံးဘီးေခတ္မွ ေလးဘီးႏွင့္ ဘုိးဘုိးေအာင္ေခတ္ အထိ ယာဥ္စီးခမ်ားကုိ အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးၿပီး  မီတာျ ဖင့္ ေမာင္းႏွင္ အခေၾကးေငြေတာင္းခံေသာ နည္း လမ္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၀န္းက်င္၌ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ တကၠစီ အက် (Confort) မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ အငွားယာဥ္အကၡရာျဖင့္ ခ်ေပးျခင္း၊ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္သူ မ်ားအျပင္ အိမ္စီးကား အျဖစ္ အသုံးျပဳသူမ်ားကပါ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ အကၡရာနံပါတ္ မွာ (ကက)၊ (ခခ) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္စီးႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယေန႔ ပုံစံအတုိင္း ႀကိဳက္ေစ်းသာျဖစ္ပါ သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တကၠစီ ဆုိသည္မွာ တကၠစီစတန္း (Taxi Stand) ႏွင့္ မီတာႏွင့္       ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစနစ္ႏွစ္ခုလုံးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယေန႔ တုိင္ မက်င့္သုံးႏုိင္ေသးသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ အဆမတန္ေစ်းဆုိသျဖင့္ အျငင္းပြား ခုိက္ရန္ျဖစ္ ပြားရမႈမ်ားႏွင့္ တက္ၠစီကုိ အသုံး ျပဳၿပီး ဒုစ႐ုိက္မႈ က်ဴးလြန္ေနမႈ မ်ားကုိ ေတြ႕ႀကံဳေန  ရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထုိစနစ္ႏွစ္ခုစလုံးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမည့္ တာ၀န္မွာ အစုိးရ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္မ်ား တြင္ မီတာစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိၿပီး တကၠစီ မ်ားတြင္ မီတာမ်ား အတင္းအက်ပ္ တပ္ဆင္ခုိင္းခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း  ေနာက္ပုိင္းတြင္ တကၠစီခကုိ မီတာျဖင့္ ေတာင္း ခံေရးထက္ မီတာတပ္ဆင္ခအ   ေပၚမွရရွိမည့္ ေကာ္မရွင္ကုိသာ အေလးထားခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းၿပီး မီတာမ်ား အတင္းအက်ပ္ ၀ယ္ယူေစခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားကလည္း မီတာတပ္ဆင္ရန္ စီမံတုိင္း ျငင္းပယ္ေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အငွားယာဥ္ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အားလုံး ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍  City Taxi မွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္သက္ တမ္း တုိးရန္ ၫႊန္ၾကား  ထားၿပီး သတ္မွတ္ရက္အထိ မွတ္ပုံတင္လာေရာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါက အငွားယာဥ္ေျပးဆြဲခြင့္ ရပ္ဆုိင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံသူေရာ၊ ကန္႔ကြက္သူပါ ေသာသာညံေနခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ကလည္း ေပးထားေသာ အခ်ိန္ ကာလတုိ ေတာင္း၍ တုိးေ၀ွ႕ၿပီး  မွတ္ပုံတင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) ႐ုံး အနီးတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ား    ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း စ သျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆုိၾကပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ုိင္အာတီေအ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္အ တြက္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ၀ုိင္အာတီေအ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္႐ုံး၌ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွစတင္၍ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ မွတ္ပုံတင္အသစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၂၅၀၀ ႏွင့္ သက္တမ္းတုိးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၆၅၀၀ က်သင့္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ City Taxi အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္တာ၀န္မွာ မူလကတည္းကရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေရး ယူမႈလုံး၀မရွိသေလာက္ အားနည္းခဲ့သျဖင့္ မွတ္ပုံမတင္ခဲ့ၾကျခင္းပါသည္။ ယခုအေရးယူမည္ဆုိမွ စုၿပံဳၿပီး လုပ္ၾကသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာ    ပိတ္မႈမ်ား၊ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကုိ ႀကံဳရ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမွန္ေျပာရပါက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ တကၠစီေလာက ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါ သည္။ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ စာအုပ္ပါ အမည္ႏွင့္ လက္ရွိပုိင္ရွင္ မကုိက္ညီမႈ၊ တက္ၠစီအက္ၡရာယာဥ္မ်ား ကုိ အိမ္ကားမ်ားအျဖစ္ အသုံး ျပဳ ေနမႈ၊ တက္ၠစီယာဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ လုယက္မႈ၊ လူသတ္ မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈ၊ တကၠစီယာဥ္ ေမာင္းမ်ားအား ခရီးသည္ဟန္ေဆာင္ၿပီး လုယက္သတ္ျဖတ္မႈ စသျဖင့္ ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနခဲ့ ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေ၀းေျပး ကား၀င္းမ်ားတြင္ တကၠစီမ်ားမွာ ယာဥ္မရပ္ရေနရာတြင္   ရပ္ျခင္း၊ လမ္းေျပာင္းျပန္ ၀င္ထြက္ေမာင္း ႏွင္ျခင္း၊ ခရီးသည္ အဆမတန္ တင္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေန သျဖင့္ ေအာင္မဂၤလာႏွင့္ ဒဂုံ ဧရာ အေ၀းေျပးကား ၀င္းမ်ား တြင္ အငွားယာဥ္မ်ားႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကုိ သီးျခားဖြဲ႕စည္းၿပီး စည္းကမ္း       ၾကပ္မတ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၀န္ႀကီး၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ စာေရးသူအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေသာ္လည္း ေအာင္မဂၤလာႏွင့္ ဒဂုံဧရာ အေ၀းေျပး၀င္းႏွစ္ခုတြင္သာ ကြက္ၿပီး စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မည္ဆုိျခင္းကုိမူ ကန္႔ကြက္လုိပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ စည္းကမ္းပ်က္ေနေသာ တကၠစီ ယာဥ္အားလုံးကုိ တစ္ၿမိဳ႕လုံးအႏွံ႔ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္အေရးယူရန္ လုိအပ္ပါ သည္။ ထုိသုိ႔ အေရးယူရာတြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ ပါ၀င္ကူညီမႈလည္း လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက မသိနားမလည္၍ (တခ်ိဳ႕ လည္းနားလည္လ်က္ႏွင့္) လမ္းဆုံ လမ္းခြေနရာမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မ်ား၊ လူသြားလူလာ႐ႈတ္ ေထြးေသာေစ်းမ်ား၊ ျဖဴနီက်ား ယာဥ္ မရပ္ရ သတ္မွတ္ထား ေသာေနရာမ်ားမွ တကၠစီကားကုိ တားေနၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔တားပါ က တကၠစီဆရာကလည္း ယာဥ္ ေၾကာ ရွင္း/မရွင္း၊ ေနာက္ကား လြတ္/မလြတ္ မၾကည့္ဘဲ လမ္း ေဘးေခါင္းထုိး၊ လမ္းမေပၚ ဖင္တစ္ျခမ္းတင္ကာ ခရီးသည္တင္ ေလ့ရွိပါသည္။ ခရီးသည္ႏွင့္ တစ္ခါတည္း ေစ်းတည့္ပါက ေတာ္ပါေသးသည္။ ေစ်းမတည့္ပါက ခရီးသည္ႏွင့္ ျငင္း  ခုံေစ်း ဆစ္၊ ေနာက္တကၠစီ တစ္စီးက ထပ္ၿပီးရပ္ႏွင့္ တစ္လမ္းလုံးယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕ေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မာလာေဆာင္မွတ္တုိင္မွ အင္းလ်ားကန္ေပါင္တစ္ ေလွ်ာက္ ေအဒီမီးပြိဳင့္အထိ ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ျဖဴနီက်ား ေဆးေရာင္ ျခယ္ထားေသာ္လည္း တကၠစီမ်ားက ရပ္ခ်င္သည့္ေနရာ ရပ္၊ ခရီးသည္ ခ်၊ တင္၊ ေစ်းဆစ္ လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ မ်ား ပိတ္ဆုိ႔ကုန္သည္ကုိ ႐ုံးဖြင့္ ရက္ ညေန ၄ နာရီေနာက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းအ၀င္ ၀တြင္ ေရးထားသကဲ့သုိ႔ “ ဤ ေနရာတြင္ တကၠစီယာဥ္ မငွားၾက ပါရန္ ေမတ္ၱာရပ္ခံပါသည္” ဟူ ေသာဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ လူစည္ကား ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ဘူတာ႐ုံ၊ ယာဥ္ရပ္နား၀င္း၊ ေလဆိပ္ စသည္တုိ႔တြင္ တကၠစီစတန္းေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးၿပီး City Taxi မွတ္ ပုံတင္ၿပီးေသာ ယာဥ္မ်ားကုိသာ အလွည့္က် တန္းစီၿပီး ခရီးသည္ တင္ေဆာင္ေစျခင္း၊ တကၠစီီစတန္း တုိင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္လုံၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားကလည္း တကၠစီ စတန္းမ်ားတြင္ တန္း စီ စနစ္ျဖင့္ စီးနင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါက ခရီးသည္မ်ားေရာ တကၠစီယာဥ္ ေမာင္းမ်ားပါ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သံသယကင္းကာ လုံၿခံဳေရးစိတ္ခ်စြာ ခရီးသြားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

တကၠစီီႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိဘဲ ႀကိဳက္ေစ်းညိႇေနရ၍ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊  လမ္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေန မႈကုိလည္း မီတာစနစ္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းသင့္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ Uber  Grabစ ေသာ ကုမၸဏီမ်ား      ၀င္ေရာက္လာ ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံသားတကၠစီမ်ား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ အခြင့္အေရး ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္လည္း လုိအပ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကၠစီယာဥ္မ်ားကုိလည္း တစ္ေျပးညီ အေရာင္အေသြးတူေဆးမ်ားျခယ္သၿပီး (ဥပမာ- Yellow Cab ၊ White Cab၊ Blue Cab စသျဖင့္) အုပ္စု သုံးစု (သုိ႔) ေလးစုခြဲၿပီး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္သင့္ပါသည္။

နယ္လုိင္စင္ တကၠစီမ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသည္က ငွားရမ္းလာပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ၀င္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္လုိင္စင္တကၠစီမ်ားကလည္း ခရီးသည္ကငွားပါက နယ္သုိ႔ လုိက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ လုိင္စင္ တကၠစီမ်ားအား ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕    တြင္း၀င္ေၾကး၊ ညအိပ္ခြန္ စသည္တုိ႔ကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ေကာက္ ခံျခင္း အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ နယ္လုိင္စင္ျဖင့္ ေစ်းသက္သာစြာ ၀ယ္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳ ေနမႈမ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့  ခ်ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ တကၠစီအကၡရာတပ္ ယာဥ္အား လုံး (AA BB GG ..) အမ်ား ျပည္သူပုိင္လမ္းေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါ စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္ မပါရွိပါက ခရီးသည္မ်ား၏ ငွား ရမ္းမႈကုိ မပ်က္မကြက္ လက္ခံရ မည္ဟူေသာ စည္းကမ္း ခ်က္ကုိ လည္း ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ တကၠစီယာဥ္ မ်ားသည္ ခရီးသည္ပါရွိပါက ေခါင္မုိးေပၚရွိ (Taxi ) ဆုိင္းဘုတ္ ကုိ အ၀ါေရာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္မပါရွိပါက (အားေနပါက)    အစိမ္းေရာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း မီးထြန္းျပထားသည္ကုိ အတုယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ညဘက္တြင္ တကၠစီ အား/ မအား အလြယ္တကူသိႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

(က) CCTV မ်ား တပ္ဆင္ ထားေသာ တကၠစီ စတန္းမ်ား အား လူစည္ကားေသာ ေနရာ မ်ား၌ ျပဳလုပ္ေပးရန္ (ဥပမာ- အေ၀းေျပးကား၀င္းမ်ား၊ ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ ေစ်းမ်ား)

(ခ) တကၠစီစတန္းတြင္ စီး နင္းပါက တကၠစီယာဥ္၊ ယာဥ္ ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအားလုံး ကုိ CCTV ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ တကၠစီစီးနင္းသူ မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လုံၿခံဳမႈကုိ ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာ မ်ားတြင္ ေၾကညာေပးရန္

(ဂ) လမ္းဆုံ လမ္းခြမ်ား၊ ျဖဴနီက်ားေနရာမ်ားတြင္ တကၠစီ မရပ္ရ/ မတားရဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္တားျမစ္ၿပီး မလုိက္နာပါက ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ကားတား စီးသူ ခရီးသည္ႏွစ္ဦးစလုံးအား ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔ေစမႈျဖင့္ အေရးယူရန္

(ဃ) ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းသတ္မွတ္ၿပီး မီတာ စနစ္ျဖင့္ ယာဥ္စီးခ ေကာက္ခံ သည့္စနစ္အား မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

(င) တကၠစီယာဥ္အကၡရာ (AA BB ...) နံပါတ္တပ္ယာဥ္ မ်ားအား အိမ္သုံးကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳ ေနျခင္းမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး အေရးယူရန္

(စ) ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ နံပါတ္ အနက္ျဖင့္ တကၠစDဆြဲေနျခင္း မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရန္

(ဆ) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း အလုိက္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ယာဥ္မ်ား နယ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ လာပါက ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး၊ ဘီးခြန္၊ ညအိပ္ခြန္မ်ားကုိ ေန႔အလုိက္ တြက္ၿပီး ထုိက္တန္စြာေကာက္ ခံရန္

(ဇ) City Taxi အျဖစ္ မွတ္ ပုံတင္ၿပီးေနာက္ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ခရီးသည္ မ်ား၏ ငွားရမ္းျခင္း ကုိ ျငင္းဆန္ပါက လုိင္စင္ပိတ္သိမ္း အေရးယူရန္

(စ်) တကၠစီစတန္းမ်ားတြင္ တက္ၠစီမ်ားကုိ ေရွ႕ေနာက္ တန္း စီေစာင့္ဆုိင္းေစၿပီး အလွည့္က် အရင္ေရာက္သူ အရင္ထြက္ စနစ္ျဖင့္ ထြက္ေစသကဲ့သုိ႔ ခရီး သည္မ်ားကလည္း တန္းစီေစာင့္ ဆုိင္းၿပီး အရင္ေရာက္သူအရင္ တက္ေစေသာစနစ္ကုိ က်င့္သုံး ရန္(အလွည့္က်ေသာယာဥ္သည္ မိမိအလွည့္က်ေသာ ခရီးသည္ သြားလုိသည့္ေနရာသုိ႔ ျငင္းပယ္ ခြင့္မရွိဘဲ လုိက္ပုိ႔ေစရန္)

(ည) Uber ၊ Grab စေသာ အင္တာနက္လုိင္းသုံး တကၠစီ ယာဥ္လုိင္းမ်ားကုိလည္း လုိအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ၾကပ္မတ္ေပးရန္

အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအတုိင္း တကၠစီမ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆုိပါက ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်လုံၿခံဳ ေဘးကင္းစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရွိ တကၠစီယာဥ္ မ်ားကုိ စီးနင္း ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလုိက္ပါသည္။

Category: 

Share