အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမွ လွဴဒါန္းေသာေက်ာင္းကို “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေက်ာင္း”ဟု အမည္ေပး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၀မ္းတြင္း ျမိဳ႕နယ္ ေျမတုိင္ကန္ေက်းရြာမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြား ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ မႏၱေလး အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(MBCCD)  ကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေက်ာင္းေဆာင္ကို “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေက်ာင္း“ ဟု အမည္ မွည့္ေခၚ ေပးခဲ့သည္။

မႏၱေလးအမရပူရၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (MBCCD)ကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္၀ိတ္မွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာရွိ ေျမဧက ၁.၅ ဧကကို ၀ယ္ယူၿပီးလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေမာင္၀ိတ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ ေန႔တြင္ ပုသိမ္အက်ဥ္းေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD) သို႔ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅၀၀၀၊ ရန္ကုန္တုိင္း  ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕သို႔ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕သို႔ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရ ရရိွိေရးႏွင့္ တာေပါင္မ်ား ျပဳျပင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ မူလတန္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ရရွိေရးမ်ား အားလံုးနီးပါး ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးအတြက္လည္း ကန္တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေက်ာင္းဟု အမည္ေပးထားသည့္ေက်ာင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Category: 

Share