ေခါင္းမာေသာ ဗပာုိဘဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး နာလန္ထူပါ့မလား - လက္ေစာင္းထက္

၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းသည္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလာကတြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ တြင္ အျပန္အလွန္ အျငင္း ပြားမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းျပႆနာ၏ ပထမအစမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းယူထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား  Grace Period အၿပီးတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရစ္အတုိင္း ေခ်းေငြမ်ား ျပန္ဆပ္ရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း၀ယ္အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ မၾကာခင္ ၿပိဳလဲ သြားႏုိင္သည့္အတြက္ အစိုး ရအေနျဖင့္ ကူညီေပးပါရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံစားသံုးသူ ျပည္သူလူထု၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြ ေကာင္း မြန္တိုးတက္လာေအာင္ သိသိသာသာေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသလို တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္ (လက္ရွိ အေခၚ  Tycoon ) မ်ားကလည္း အခြန္အတုပ္ ပိုမိုေကာက္ခံလာ မႈႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ ဘဏ္အတိုး ႏႈန္း ျမင့္မားေနမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းေနရျခင္းကို ညည္းညဴ လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အခြန္မွ တုိင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြပိုမိုရရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမ တိုက္ခန္းအေရာင္း အ၀ယ္ မွ ရရွိသည့္ အခြန္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ေကာက္ခံရာမွ ၁၂၂ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုး၍ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေကာက္ခံသည့္တုိင္ေအာင္ က်ပ္ ၂၅ ဘီလီယံသာ ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ဘဏ္မွေခ်းယူေသာ ေခ်းေငြ အေပၚ အတိုး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ ေနရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈ အေပၚတြင္ ဗဟုိဘဏ္က ဘဏ္တိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မည္မဟုတ္ဟု လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျပာဆုိ သြားခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့သူမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္န ၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚသက္ သက္ခုိင္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဘဏ္ အက္ဥပ ေဒျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္း၌ ေငြအပ္ႏွံ ျခင္း၊ ေငြေခ်းယူျခင္း၊ ေငြစကၠဴ ထုတ္ ေ၀ျခင္းမ်ား ကို အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာဘဏ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကထည့္၀င္ေသာ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဘဏ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွစ၍ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ေငြေၾကး အရည္အေသြး တိုးတက္လာရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို ဗဟုိ ဘဏ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေရးကို လည္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ယခု အခါ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟုိဘဏ္၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္း ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပညာရွင္အမ်ားစုက ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ႀကိဳဆိုျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဗဟုိဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ဦးစိုးမင္း၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား တြင္ အပ္ေငြ က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၇,၀၀၀ ရွိၿပီး Saving ႏွင့္ Fix Depoist တြင္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၂,၀၀၀ မွာ အေျခခံႏွင့္လူလတ္တန္း စားမ်ား၊ပင္စင္စားမ်ား၊ စီးပြားေရး  ႏွင့္ ဆက္စပ္ မႈမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံ ေငြမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းေျပာၾကားခ်က္သည္ ဗဟုိဘဏ္က အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုက္သည့္အတြက္ ေက်းဇူး တင္ရမလို ရွိေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားအားလံုးတြင္ ရွိေသာ အပ္ႏွံေငြအားလံုး၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ ေငြမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၂,၇၀၀ ႏွင့္ ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေသာ ေငြပမာဏကို လူဦးေရ သန္း ၅၀ ႏွင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ေသာအခါ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းသည္ ဘဏ္၌ ေငြက်ပ္ ၄၃၀,၀၀၀ စုေဆာင္း ႏိုင္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ကင္းၿပီဟု ပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။                       

 FMIႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ၾကားဖူးသည္မွာ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘဏ္၌ အေကာင့္ဖြင့္၍ ေငြအပ္ဖို႔ ေနေနသာသာ ဘဏ္ႏွင့္ေတာင္ လံုး၀ဆက္ဆံျခင္းမရွိ ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘီလီယံ ၂၂,၀၀၀ ကို  မည္ သည့္ လူတန္းစားမ်ားက အပ္ႏွံထားလဲ၊ အတိ အက် ၫႊန္းဆိုရန္ လိုအပ္လာသည္။ ဦးစိုးမင္း က ဘဏ္တိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့သြား ႏုိင္ေသာ္လည္း အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ စုေဆာင္းေငြပမာဏကို အဓိကၾကည့္ရန္ လုိေၾကာင္း ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ထို အေျခခံလူတန္းစားထဲ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုတ္ယုတ္မႈေၾကာင့္ လက္ငင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ဆံုး႐ံႈးသြား ရမည့္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္း စားေတာ့ၿပီေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုလာသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ပကတိအေျခအေန အရ ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒၏ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ လူတန္းစားအျမင္ အေပၚလက္ခံစရာမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အေျခခံလူတန္းစားမ်ားထဲတြင္ ဘဏ္သြားဖို႔ ေနေနသာသာ တစ္ေန႔ လုပ္မွ တစ္ေန႔စားရေသာမိသားစု မ်ား၊ အေျခခံ၀င္ေငြ ၁၂၀,၀၀၀ ေအာက္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနရေသာ မိသားစုမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအာမခံမႈ လံုး၀မရွိဘဲ ရွင္သန္ေနေသာ မိသားစုမ်ားမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ား၏ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ အထည္ခ်ဳပ္က႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းဦးေရ ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေန ရၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အလုပ္ ဆံုး႐ံႈးရသည့္ အေျခခံလူတန္းစား မ်ားမွာ ဗဟုိဘဏ္ ၏ အေစာင့္အေရွာက္ခံ အေျခခံျပည္သူစာရင္းထဲပါရန္ ဘဏ္တြင္စုေဆာင္း ႏုိင္ဖို႔ ေ၀းစြ၊ ဒီေန႔၀င္ေငြမရွိလွ်င္ ဒီေန႔ ဗိုက္ေမွာက္ေနရမည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယခုတင္ျပခ်က္မ်ားကို Survey လုပ္ၿပီး ေကာက္ယူပါက ရက္ ပိုင္းအတြင္း သိသာထင္ရွားလာမည္ျဖစ္သည္။

ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ အေျခ ခံလူတန္းစားမ်ား၏ အပ္ေငြ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ဘီလီယံ ၂၂၂၀၀ ကို ခြဲျခား စိတ္ျဖာ၍ ေလ့ လာၾကည့္သင့္သည္။ ဥပမာ- တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပင္စင္စားမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြပမာဏ မည္မွ်ရွိ သနည္း၊ က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ သိန္း ၁၀၀ အထိ အပ္ႏွံေသာအေရအတြက္ မည္မွ် ရွိသနည္း၊ သိန္း ၁၀၀ မွ သိန္း ၅၀၀ အထိ အပ္ႏွံသူ မည္ မွ်ရွိသနည္း၊ သိန္း ၅၀၀ မွ သိန္း ၁,၀၀၀ အပ္ႏွံသူ မည္မွ်ရိွသနည္း၊ သိန္း ၁၀၀၀ ႏွင့္အထက္ အပ္ႏွံသူ မည္မွ်ရွိသနည္း။ ထိုသို႔အလႊာ မ်ား     ခြဲျခား၍ အေျခခံျပည္သူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ၁၀ သိန္း မွ သိန္း ၁၀၀ အပ္ႏွံေသာသူမ်ားကို အတိုးႏႈန္း တစ္မ်ိဳး၊ သိန္း ၁၀၀ မွ သိန္း ၅၀၀ အပ္ႏွံသူမ်ားကို အတိုးႏႈန္းတစ္မ်ိဳး စသျဖင့္ တ ျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သတ္မွတ္ သင့္ပါသည္။ သိန္း ၅,၀၀၀ အထက္ အပ္ႏွံသူမ်ားကို ႏုိင္ငံ တကာမွာကဲ့သို႔ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ မပိုေသာ အတိုးႏႈန္းကို သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ( Annual Rate of Inflation) ကို ၄ ဒသမ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (Year on Year Inflation) ကို ၄ ဒသမ ၄၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ အစိုးရသစ္၏ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္ မ်ားအေပၚ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈ ေၾကာင့္ ေငြက်ံဳ႕၀င္မႈႏွင့္စီးပြားေရး မီးေပါင္က်မႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရး      ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲပါက ဗဟုိဘဏ္က ထည့္တြက္မထားေသာ အေျခခံျပည္သူလူထုမွာ အလုပ္ အကိုင္ဆံုး႐ံႈးၿပီး အလုပ္ လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ကူညီ ကယ္တင္ေရး ပရဟိတအသင္း မ်ား ႀကိဳတင္ထူေထာင္ ထားရန္ ႏွင့္ ေနာက္ေျခာက္လအၾကာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျမန္မာ့စီးပြား ေရး ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို သတိျပဳဆင္ ျခင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

Category: 

Share