ခ်မ္းသာမယ့္စာရင္းမွာ ပါပါရေစ - လက္ေစာင္းထက္

ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က SME လုပ္ငန္း ၁၀၀ ကို ပထမအဆင့္ သူေဌးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမည္။ ထို ၁၀၀ မွ တစ္ေထာင္ဆင့္ပြားၿပီး သူေဌးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာသံၾကားလိုက္ရသည္။ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူ တစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္ရာ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္း SME လုပ္ငန္း ၅၅၀ ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ ထိုအေျဖကို ၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္ SME ဆိုသည့္အနက္ကို ေသခ်ာစြာမသိၾကေသးေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ သူတို႔သိသည့္ SME ဆိုသည္မွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းသာ ျဖစ္သည္။ SME ဆိုသည္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကိုသာ ေျပာသည္မဟုတ္ဘဲ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုး အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္းလည္း သိပံုမရၾက၊စီးပြားေရး ဆိုသည္မွာဘာကိုေခၚသနည္း။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ဆရာႀကီး ဦးသိန္းေအာင္စကားျဖင့္ အလြယ္ဆံုးေျပာရေသာ္ ေငြမ်ားကိုစီးဆင္းေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ပြားမ်ားေအာင္လုပ္ျခင္း ကိစၥအားလံုးကို စီးပြားေရးဟု ေခၚေၾကာင္းပထမ ေျပာလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသာမက ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ မတိုးတက္ေသးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ကိုသာအားထားေနရေသာ္လည္း ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ိဳးက ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ အခ်ိဳးထက္ ပိုမ်ားေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ျပ ခ်က္သည္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ( SMIs) အတြက္သာျဖစ္ေနေသးသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္အရ အေသး စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း SME ကိုအသံုးျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ၊ အသံုးျပဳသည့္ လုပ္သား အေရအတြက္၊ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏျဖင့္သာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ျမင္းေကာင္ေရ သံုးေကာင္ မွ ၂၅ ေကာင္အထိ သံုးသည့္လုပ္ငန္း၊  လုပ္သား ၁၀ ဦးမွ ၅၀ ဦးအထိရွိသည့္ လုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးမ တည္ေငြက်ပ္တစ္သန္းအထိရွိသည့္လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး က်ပ္ ၂ ဒသမ ၅ သန္း အထိ ရွိလွ်င္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ျမင္းေကာင္ေရ ၂၆ ေကာင္မွ ၅၀ အထိ သံုးလွ်င္၊ လုပ္သား ၅၁ ဦးမွ ၁၀၀ ၾကား သံုးလွ်င္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ က်ပ္ငါးသန္း အထိ ရွိလွ်င္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၅ သန္းမွ ၁၀ သန္းအထိရွိလွ်င္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ေလ့ လာေသာစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ အႀကီးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ၃၄၈၃ ခု၊ အလတ္စား ၆၅၁၆ ခု၊ အေသးစား ၃၃၅၀၄ ခု ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ   အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၏ ၉၁ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။

တစ္ဖန္ ထိုအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းက ၆၅ ဒသမ ၃၆ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ SME လုပ္ငန္း ၄၅၇၉ ခုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀ါဒတြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္ စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား၊ လုပ္အားအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ကား ေရာင္း၀ယ္ ေရး အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္လီ ေရာင္း၀ယ္ေရးအဓိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ၿပီး သူေဌးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားထဲတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမဟုတ္သည့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ မႈလုပ္ငန္း မ်ား ပါမပါ သိလိုပါသည္။ 

၀န္ႀကီးတဲ့ဗ်ာ၊ Product နဲ႔ Brand ကိုေတာင္ ခဲြျခားမသိဘူး ဟု ဘဏ္ လုပ္ငန္း ပညာရွင္တစ္ဦးက ၀န္ႀကီးတစ္ပါး ၏ အစည္းအေ၀းကိုတက္ၿပီး ညည္းညဴဖူးသည္။ ေျပာလိုသည္မွာ ၀န္ႀကီး၀န္ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အရာရာကိုသိေအာင္ အရင္ေလ့လာေစလိုပါ သည္။ မိမိထံ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ေရာင္စံုဆလိုက္ မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပသည္ ေလာက္ကိုနားေထာင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို အကုန္သိ အကုန္တတ္ဟု မယူဆေစလိုပါ။ မိမိထံ လာ ေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပသူမ်ားသည္ သူတုိ႔ ကိုယ္ က်ိဳးစီးပြား အတြက္ လာေရာက္တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ သူတုိ႔တင္ျပလိုသည့္ လုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳပါက ႏုိင္ငံ အတြက္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ မည္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရမည္၊ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေငြေၾကးမထုတ္ရဘဲ မည္သည့္အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရမည္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ မည္သို႔မည္ပံု အက်ိဳးထူးမည္ဟု တင္ျပ မည့္သူ မ်ားသာျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းရန္ ႏုိင္ငံတြင္ လူလတ္တန္းစား အလႊာအားေကာင္းရန္ လိုပါသည္။ အေမရိကန္လို ႏုိင္ငံမ်ိဳးပင္လွ်င္ ဟင္နရီဖို႔ဒ္က လူတုိင္းစီးႏုိင္သည့္ ကား ထုတ္လုပ္ေပးမႈမွ လူလတ္ တန္းစားအလႊာ ေပၚလာျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SME မ်ား ပစ္ပယ္ခံထားရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္လုပ္ထံုး လုပ္  နည္းမ်ားအရ အေပါင္ပစၥည္း ရွိမွ ေငြေခ်းႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ SME မ်ား ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲ လွ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ SME မ်ားကို အကာအကြယ္ မေပးခဲ့ၾကပါ။ ယခုဆိုလွ်င္ ျပည္ တြင္းထုတ္ ခ်ည္ေခ်ာလံုခ်ည္ ႏွင့္ သားေရဖိနပ္မ်ားပင္လွ်င္ တ႐ုတ္မွ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ထုတ္လုပ္တင္သြင္း ေနသည္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရပါသည္။ တ႐ုတ္ကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းမ်ားကုိ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ Mass Product ထုတ္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံအနီးတြင္ ေနရသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားရွင္သန္ေရးမွာ အစုိးရက ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေပး ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ပါမွ ရွင္သန္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ထိုင္း ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုအလုပ္ သမားမ်ားသည္ သူတို႔ႏုိင္ငံမ်ား ၏ စီးပြားေရး ျမင့္တက္လာမႈ ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ေနၿပီး ထိုေန ရာမ်ားသို႔ ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း မရွိေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားက ေအာက္ေစ်းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေန ရပါသည္။ အကယ္၍သာ ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါက ထိုသူမ်ား သားတကြဲ၊ မယားတကြဲ အိုးပစ္အိမ္ပစ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ SMEမ်ားကို သူေဌးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ သူေဌးျဖစ္ရန္ထက္ ျပည္တြင္းတြင္ SME မ်ား ရပ္ တည္ႏုိင္မွ ျပည္တြင္းသြင္းကုန္ ယိုေပါက္ ကို ပိတ္ဆို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရမည္ျဖစ္သည္။ SME မ်ားကုိ သူေဌးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္ ဆိုရာတြင္ ဘဏ္ ေခ်းေငြ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ အကာအကြယ္မ်ား၊ အခြန္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားလည္းေပၚရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒက ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ လာပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

Category: 

Share