ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မွားယြင္းပုိ႔ေဆာင္မိသည့္ ကြန္တိန္နာ၇၂လုံးကို ျပန္သယ္ခြင့္ေလွ်ာက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ရက္ေန႔တြင္ ဆုိက္ကပ္ခဲ့သည့္ MV.MALTE RAMBOW သေဘၤာျဖင့္ ေပ ၄၀ ကြန္တိန္နာ ၇၂လံုးကုိ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတြင္ ခ်ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ သေဘၤာပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ MCC Transport Shipping Lineမွာ အဆုိပါ ကြန္တိန္နာမ်ားမွာ ဆိပ္ကမ္းမွားခ်မိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ရွန္ဟဲဆိပ္ကမ္းတြင္ ခ်ရမည့္ ကုန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဇူလုိင္၂၀ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ဆုိက္ကပ္မည့္ အဆုိပါ သေဘၤာျဖင့္ပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ ကြန္တိန္နာ ၇၂လံုးကုိ ျပန္လည္ တင္ပုိ႔ေပးလိုက္ရေၾကာင္း၊ ယခင္ကလည္း ကြန္တိန္နာမ်ား ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ မွားယြင္းခ်ထားမႈရွိေနေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ၇၂လံုး မွားယြင္းခ်ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မရွိေၾကာင္း၊ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔ ကစၿပီး မုိဘုိင္းအဖဲြ႕က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသုိ႔ ၀င္စစ္ခ်ိန္တြင္ ခ်ထားၿပီးသည့္ ကြန္တိန္နာမ်ားကုိ မွားယြင္းခ်ထားမႈဟုဆုိကာ ျပန္တင္ပုိ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အကယ္၍ မုိဘုိင္းအဖဲြ႕က ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈမရွိေသးလွ်င္ အဆုိပါ ကြန္တိန္နာ ကိစၥမွာ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးသမားမ်ားက ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိေနၾကသည္။

 

Category: 

Share