ဒီမိုကေရစီ အစုိးရတြင္လည္း မဆလလူႀကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသာ ရာထူးႀကီးမ်ား ရယူထား

ဒီမိုကေရစီ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ယခင္မဆလေခတ္ လူႀကီး၏ သားသမီးမ်ားသာ ရာထူးႀကီးမ်ား ရယူထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ တစ္ဦးက Tomorrowသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္သည္ မဆလေခတ္ ရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊသန္း၏သား ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္မွာ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ေဒသပါတီ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သိန္း၏သား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္သည္ မဆလ လက္ထက္ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္လြင္၏ သားျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္သည္ မဆလ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးစံရွိန္၏သား ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္သည္ မဆလ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေက်ာ္ထင္၏သား ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္သည္ မဆလေခတ္ သမ၀ါယမ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခ်စ္၏ သမီးျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ေအာင္ခ်စ္မွာ မေကြးတုိင္း ျပည္သူ႔ ေကာင္စီ၀င္ ဦးၾကည္၏သား ျဖစ္သည္။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္မွာ မဆလ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ယဥ္ေက်းမ ႈ၀န္ႀကီး ဦးေအးေမာင္၏ သားျဖစ္သည္။ ဒု၀န္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္စတန္ဆက္ေအာင္မွာ ဦးေန၀င္း၏ အေၾကာင္းကံေပး န၀တ လက္ထက္တြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဆက္ေအာင္၏ သားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယ ၀န္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ ရာထူး၀န္ ဦးေက်ာ္သူသည္ မဆလေခတ္ သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ သားျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ဦးသည္ မဆလေခတ္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဒင္၏ သားျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္း ေနာင္မွာ မဆလေခတ္ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္၀င္း၏ သားျဖစ္သည္။

ၿမိတ္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္မွာ မဆလေခတ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေက်ာ္ထင္၏ သားျဖစ္သည္။ ေရတပ္မွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ မုိးေအာင္သည္ ယခင္ စက္မႈ(၁)၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္သည္။ စစ္သံမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဆန္းဦးလိႈင္မွာ မဆလ ဗဟုိေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းလိႈင္၏ သားျဖစ္သည္။ မဂၤလာဒံု ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းႏိုင္မွာ မဆလ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ သားမက္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မဆလေခတ္ ဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သားသမီးထဲမွ ယခုဒီမိုကေရစီ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးအဆင့္တြင္ ေလးဦး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး အဆင့္တြင္ ေလးဦး၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲ ႏွစ္ဦး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦး၊ စစ္တုိင္းမွဴး တစ္ဦးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေလးဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ထူးျခားသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥကၠ႒ ရာထူးမ်ားကုိ အဆုိပါ မိသားစု၀င္မ်ားက ရယူထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေလ့လာသူက ေျပာျပသြားခဲ့သည္။ ယခု ဦးသိန္းစိန္္ အစုိးရ လက္ထက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အထိ)တြင္ သမၼတ႐ုံး အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၁ခုအတြက္ ၀န္ႀကီး ၃၆ဦး (သမၼတ႐ုံးတြင္ ၅ဦး)၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၅၈ဦး ရွိသည္။ ထုိအထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီး ၂ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၆ ဦးပါရွိသည္။

 

Category: 

Share