မိမိႏွင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းေပၚ ေ၀ဖန္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ တစ္ပါးသူႏွင့္ တစ္ပါး အဖြဲ႕အစည္း အေပၚ ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ျခင္း အေလ့အထမ်ား ထြန္းကားလာလ်က္ရွိေၾကာင္း ယခုက႑သည္ မိမိႏွင့္မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္း အေပၚ ျပန္လည္ေ၀ဖန္ျခင္း အေလ့အထမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္က႑ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိႏွင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း အေပၚ ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ တိုးတက္မႈ အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစ႐ံု သာမက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစသည့္ အတြက္ ယင္းဓေလ့မ်ား ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ဆက္လိုက္ရပါသည္။ (အယ္ဒီတာအဖြဲ႕)

ယခုတစ္ပါတ္တြင္ မိမိ၏အဖြဲ႕ အေပၚျပန္လည္ ေ၀ဖန္ျခင္း အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ပါတီ (တစည) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းအားမရသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ထားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ပါတီသည္ စည္းလံုးေရး စဥ္ဆက္မျပက္လုပ္၍ ဗဟိုအဆင့္မွ ေက်းရြာအဆင့္ထိ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္ အထိ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ပီပီျပင္ျပင္ မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသးပါ။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေတြက ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ အားနည္းလ်က္ ရွိသည္။ ပါတီအေနနဲ႔ ဗဟိုကေန ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္ အထိ ရန္ပံုေငြျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအထိ မဆင္း ႏိုင္ေသးဘဲ ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ အားနည္းသြားသည္။

လူငယ္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ခံယူၿပီး ယင္းလႈပ္ရွားမႈ ဟူသမွ်သည္ ေငြေရး ေၾကးေရးသည္ ကင္းလို႔ မရပါ။ ပါတီ အေနျဖင့္ အလယ္အလတ္ ေလာက္သာ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္သည့္ အတြက္ လူငယ္ စည္း႐ံုးေရး အတြက္ ခက္ခဲေနသည္။ တျခား ပါတီမ်ားသည္ လူငယ္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးပိုင္း ပိုမိုျဖည့္တင္းႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီအေနျဖင့္ လူငယ္စည္းလံုးေရးတြင္ တျခား ပါတီမ်ားထက္ အားနည္းလ်က္ ရွိသည္။

 

Category: 

Share