လန္ဒန္ စီးကရက္ကို ဘယ္လို အေရးယူၾကမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ီေနေသာ လန္ဒန္ စီးကရက္မွ ထြက္ရွိသည့္ စီးကရက္ (၉၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရမည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ေနာက္ဆံုးလ ျဖစ္ေသာ မတ္လ ပထမပတ္ အထိ လန္ဒန္ စီးကရက္သည္ ျပည္ပသို႕ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်မွဳ လံုး၀မရွိေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း လန္ဒန္ စီးကရက္သည္ ျပည္တြင္းတြင္ စီးကရက္ ပံုးေပါင္း(၁၁၄၀၀၀) ျဖန္႕ခ်ိရန္ ကုန္သြယ္ခြန္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၀ယ္ယူျပီး ျဖန္႕ခ်ီလ်ွက္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရ င္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္၏ ခြင္႕ျပခ်က္တြင္ လန္ဒန္ စီးကရက္သည္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမွဳ ၉၇ရာခိုင္ ႏွဳန္း ျပည္တြင္း မွ ၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ပါသျဖင့္ ထြက္ရွိေသာ စီးကရက္၏ ၁၀ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ျပည္တြင္းတြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိျပီး ၉၀ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္ပသို႕ တင္ပို႕ရမည္႕ စီးကရက္မွာ ပံုးေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ (၁၀၂၆၀၀၀) ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ေနာက္ဆံုးလျဖစ္ေသာ မတ္လ ပထမပတ္ အထိ လန္ဒန္ စီးကရက္သည္ ျပည္ပ သို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်မွဳ လံုး၀မရွိသည္ကို ေစာင္႕ၾကည္႕ေတြ႕ ရွိရေသာေၾကာင့္ လန္ဒန္စီးကရက္သည္ ျပည္ပသို႕ ပို႕ရမည္႕ ပံုးေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ကို ျပည္တြင္း၌ပင္ ေရာင္းခ်ခဲ႕ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဤသို႕ ေရာင္းခ်လိုက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း ျဖစ္သလို ကုန္သြယ္ခြန္ မေဆာင္ပဲ ျပည္တြင္းတြင္ စီးကရက္ပံုးေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ျဖန္႕သျဖင္႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လန္ဒန္ စီးကရက္ေပၚမွ ရမည့္ ကုန္သြယ္ခြန္ တစ္ခုတည္းကပင္ က်ပ္၅.၁ဘီလ်ံ(က်ပ္သန္း ေထာင္ေပါင္း ၅၁၃၀) နစ္နာသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ အခြန္ စည္းၾကတ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမွဳတ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္ တို႔အေနျဖင့္ လန္ဒန္ စီးကရက္ကို မည္သို႕ အေရးယူမည္ကို မီဒီယာက ေစာင့္ၾကည့္လ်ွက္ ရွိသည္။

မည္သို႕မွ အေရးမယူပါက အဆိုပါ စီးကရက္ကို ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ရန္ ခြင္႕ျပဳစဥ္ကပင္ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိုးသိန္း အေနျဖင့္ ရိုးသားစြာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လိုလားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

Category: 

Share