လူမႈဖူလံႈေရးဥပေဒသစ္ အာမခံသံုးမ်ိဳးသာ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္

ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င့္သံုးေတာ့မည့္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အာမခံေျခာက္မ်ိဳးမွ သံုးမ်ိဳးသာ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ လူမႈဖူလံႈေရးအာမခံသံုးမ်ိဳး တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈအာမခံစနစ္၊မိသားစုေထာက္ ပံ့မႈ အာမခံစနစ္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ စြမ္းမရွိမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစား အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။

“ဒီဥပေဒသစ္မွာက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အပါအ၀င္အာမခံ  စနစ္ ၆ မ်ိဳးပါတယ္။ အာမခံ၆မ်ိဳးလံုး ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ေသးဘဲ ၃ မ်ိဳးကိုဘဲ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ သြားမွာပါ”  ဟု လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီး  ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း ကေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ အသစ္တြင္ က်န္အလုပ္လက္မဲ့အက်ိဳး ခံစားခြင့္အာမခံစနစ္၊ အျခားလူမႈဖူလံု ေရးစနစ္ (အိမ္ရာစီမံကိန္း)ႏွင့္ အလုပ္ တြင္ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံ စနစ္ ၃ မ်ိဳးအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီပြား ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရန္ပံုေငြဖူလံုမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနေပၚမူတည္ ၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္  မ်ားအရ သိရသည္။

လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီ အလုပ္ သမား ကိုယ္စားလွယ္ ကိုရဲႏိုင္၀င္းက ““အရင္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒမွာတုန္းက အလုပ္ သမားေတြ ထည့္၀င္ေၾကးက နည္းေတာ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကလည္း ဘာမွမရွိဘူး၊ အခု ဥပေဒသစ္မွာေတာ့ ထည့္၀င္ေၾကးကို တိုးေကာက္ခံထား ေတာ့ အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္ အေရးေတြ ပိုရလာႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

လူမႈဖူလံႈေရး ဥပေဒသစ္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္က်င့္သံုးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံု ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 

Category: 

Share