သင္ရိုးညြန္းတမ္းအတြက္ က်ဴရွင္ယူေနရသည့္အေပၚ ေျပာင္းလဲလိုေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးမွ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္တြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ေနရာယူလာေသာ က်ဴရွင္သင္ၾကားသည္႕ စနစ္ရွိေနျခင္းအား ေျပာင္းလဲလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး ပညာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဒၚခင္ စန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“က်ဴရွင္ယူရတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို မႀကိဳက္ပါဘူး။ ပညာေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ အခုမွစၿပီး တာ၀န္ယူရတာမို႔ ပညာေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ပါတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔ ေစာေသးတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။က်ဴရွင္ယူရတဲ့ စနစ္ကိုေတာ့ေျပာင္းလဲလို ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႔ခံယူခ်က္အရဆိုရင္ သူမ်ားထက္ပိုေတာ္ဖို႔ က်ဴရွင္ယူတာကို လက္ခံေပမယ့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သင္႐ိုး ညြန္းတမ္းအတိုင္းတတ္ေျမာက္ဖို႔ က်ဴရွင္ ယူရတာကိုေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္မွာ-၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ေလာက္မွစ၍ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္လာကာ  သူငယ္တန္း အရြယ္ကေလးငယ္မွစကာ က်ဴရွင္ယူရသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး က်ဴရွင္မယူႏိုင္သည္႕ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပိုက်ဴရွင္ရယူ ႏိုင္သည္႕ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ရရွိသည့္ ပညာေရးကြာျခားမႈမ်ားမွာလည္း က်ဴရွင္ယူသည့္ အေလ့အက်င့္အေပၚ ပိုမိုအားျပဳလာေစခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာ ေရးမူ၀ါဒမ်ားလည္း အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္း လဲလာၿပီျဖစ္ကာ ပညာေရး၀န္ႀကီး အသစ္မွလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မည္ဟု ပညာ ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွသံုးသပ္ေျပာၾကား ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ စန္းရီမွာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး ပါရဂူဘဲြ႔့ ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ကာရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အမ်ိဳးသားစီးပြား ေရးႏွင့္စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တိုးျမႇင့္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမေအးကြယ္လြန္သည့္အတြက္ လစ္လပ္ ေနေသာပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တိုး ျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္း ခံရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Category: 

Share